Nadace Ivana Dejmala

Dokončené projekty

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních šest let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 163 068 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 1,5 miliónů korun.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Na pozemcích 8 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno dvacet tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Na pozemcích 10 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno přes třináct tisíc sazenic jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Ve spolupráci s 8 obcemi bylo na jejich pozemcích vysázeno přes devatenáct tisíc sazenic jedlí a buků. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka

Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka

V přírodní rezervaci Nová louka došlo díky Jizersko-ještědskému horskému spolku za pomoci kaskády dřevěných přehrážek k revitalizaci rašeliniště a hladina podzemní vody se tak může postupně navracet k povrchu. Díky tomu se cenný biotop přirozeně obnovovuje, posiluje se populace chráněných rostlin a zastavil se proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací. Revitalizace přispěla i k větší retenci...
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 2015-2016

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 2015-2016

Ve spolupráci s devíti obcemi se podařilo zrealizovat výsadby více jak dvaceti sedmi tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.
Detail projektu
Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Projekt pomohl obnovit a vylepšit zázemí pro turisty, které je nezbytné pro jejich spokojenost a bezpečnost, ale zároveň přispívá i potřebám ochrany přírody. Díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory se podařilo opravit devět turisticky značených atraktivních lokalit v Jizerských horách.
Detail projektu
Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách

Podařilo se posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. V rámci tohoto projektu se jednalo o výsadby původních dřevin (buků, dubů, jedlí, …) do Jizerských hor. Projekt byl plánován jako dlouhodobý a probíhal v letech 2010 – 2015. Díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory bylo v jeho průběhu osázeno cca 296 ha ploch necelými 84 t...
Detail projektu
Revitalizace horního úseku řeky Smědé

Revitalizace horního úseku řeky Smědé

Nedaleko chaty Smědava se podařilo zprůchodnit pro vodní živočichy horní část řeky Smědé. Došlo k odstranění překážky, která bránila rybám ve volnému průchodu řekou. Bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu a vznikl zde i díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory takzvaný rybí přechod.
Detail projektu
Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Na dvou turistických stezkách vedoucích přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu byly díky Jizersko-ještědskému horskému spolku vybudovány povalkové chodníky, obnoveny svodnice pro vodu či opraveny kamenné i dřevěné stupně. Došlo i k přírodě šetrným úpravám povrchů cest, tak aby mohly opětovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor.
Detail projektu