Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Cíle projektu:

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních sedm let do roku 2021 podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 184 418 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 2 milióny korun.

V rámci tohoto projektu bude vysazeno např.:

6 800 jedlí

44 610 buků

7 175 dubů

5 700 lip

Stav financování:

1 626 091 Kč / 1 626 091 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara byly tyto sazenice objednány a dle potřeby jsou aktuálně vyzvedávány ze školek. Proběhla výstavba oplocenek, které budou chránit jedle, duby a lípy před poškozením zvěří. V průběhu celého podzimu byly sazenice dle klimatických podmínek vysazovány a v dalších letech bude probíhat následná péče např. formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.


 Celkový rozpočet projektu činil 1 894 465,- Kč, z čehož naše nadace uhradila nákup i výsadbu 70 000 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši 1 628 065,- Kč.

Pomozte nám zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů. Děkujeme!

Další projekty: