Nadace Ivana Dejmala

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt realizoval Jizersko-ještědský horský spolek a pomáhá přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Došlo k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudování 60 přehrážek se podařilo obnovit i unikátní rašeliniště, která byla ohrožena vysycháním.

V rámci tohoto projektu se podařilo:

vysadit 14 100 sazenic

vybudovat 60 přehrážek

Stav financování:

613 438 Kč / 613 438 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Projekt realizuje:

Podrobné informace:

Jizerské smrčiny je cenná lokalita v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického pohledu má lokalita význam především jako podstatná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků.


Nepříznivý stav lokality byl výsledkem dlouhého období pěstování stejnověkých převážně smrkových monokulturních lesních porostů, které podlehly v minulém období kalamitě. Narušená ekologická stabilita lesů Jizerských hor je kromě extrémních imisně ekologických vlivů i důsledkem nevhodné druhové skladby lesních porostů založených v minulosti a mnohdy i nepřiměřených způsobů hospodaření v nich.


Projekt byl realizován v letech 2019–2021 a byl zaměřen na zvýšení druhové i věkové rozmanitosti lesních porostů v samém srdci Jizerských hor a zlepšení retenční schopnosti místních rašeliništích. Počítal s výřezem nepůvodních dřevin a kosodřevin a naopak výsadbou geneticky původních smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin včetně ochrany proti poškození spárkatou zvěří. Další část projektu se zaměřila na nápravu vodního režimu. Konkrétně zmírněním negativních účinků rychlého odtoku vody z vrchoviště formou vybudování dřevěných přehrážek v dřívějších melioračních příkopech. Celkem bylo vybudováno 60 funkčních přehrážek a vysázeno 14 100 geneticky původních dřevin.


Celkový rozpočet projektu byl 2,6 miliónů korun a Jizersko-ještědskému horskému spolku, který byl realizátorem celé akce, se na něj podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši cca 2 mil. korun. Naše nadace se zavázala uhradit nezbytné spolufinancování ve výši 613 438,- Kč.

Fotografie z průběhu realizace projektu

Další projekty: