Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019

Cíle projektu:

Na pozemcích 8 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno dvacet tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

486 655 Kč / 486 655 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

I díky příspěvkům našich dárců se za posledních pět let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 140 750 sazenic buků, dubů a jedlí a podstatným způsobem tak zvýšit biodiverzitu neboli druhovou skladbu lesa. Ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. Rádi bychom v tomto pokračovali i v roce 2019 a s odborným lesním hospodářem jsme připravili projekt na výsadbu dalších 20 000 mladých stromků. Jedná se převážně o tzv. podsadby s cílem bohatě strukturovaných a druhově rozmanitých lesů. Takové lesy jsou odolnější zejména proti poškození větrem a zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Sazenice jedlí i dubů však vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. Zde jsme se domluvili s obcemi, na jejichž pozemcích se bude výsadba provádět, že část těchto nákladů uhradí ze svých rozpočtů. Bez finančního příspěvku na samotné sazenice, jejich výsadby a ochrany by však celý projekt byl jen velice obtížně realizovatelný.


Dary získáváme od vícero subjektů a po dobré zkušenosti z minulosti věříme, že se nám opětovně povede potřebné prostředky postupně poskládat. Rozpočet projektu činí 644 250,- Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 20 000 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši 486 655,- Kč, což je naše cílová částka, kterou bychom rádi na tento projekt získali. Zbývající prostředky uhradí samotné obce a budou se spolupodílet na nezbytných nákladech na ochraně nových stromků, navíc budou v příštích letech hradit následnou péči a zajistí tak dlouhodobou udržitelnost projektu. Prostředky na část spolufinancování máme připravené i ve vlastním rozpočtu.