Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017

Cíle projektu:

Ve spolupráci s 8 obcemi bylo na jejich pozemcích vysázeno přes devatenáct tisíc sazenic jedlí a buků. Projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

208 920 Kč / 208 920 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Projekt zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2017 navázal na dříve zrealizované výsadby 108 100 sazenic buků, dubů a jedlí v Jizerských horách a na Liberecku. Takové dřeviny zvyšují biodiverzitu neboli druhovou skladbu lesa, ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. S odborným lesním hospodářem jsme připravili projekt na výsadbu dalších 19 250 mladých stromků. Jednalo se převážně o tzv. podsadby s cílem bohatě strukturovaných lesů. Takové lesy jsou poté odolnější zejména proti poškození větrem. Tyto dřeviny (zvláště jedle) vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a tak bylo nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. U buků bylo zase potřebné provádět opakované nátěry repelenty. Zde jsme se domluvili s obcemi, na jejichž pozemcích se bude výsadba provádět, že tyto náklady uhradí ze svých rozpočtů. Bez našeho příspěvku na samotné sazenice by však celý projekt byl jen velice obtížně realizovatelný. Celkové náklady na nákup 19 250 sazenic činily 208 920,- Kč. Samotné obce pak přispěli částkou 485 450,- Kč a uhradili tak nezbytné náklady na výsadbu a ochranu nových stromků.