Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2021

V letošním roce se podařilo Jizersko-ještědskému horskému spolku dokončit několikaletý projekt, který se zaměřil na cenná rašeliniště v samém srdci Jizerských hor. Naše nadace hradila spolufinancování ve výši 613 438,- Kč k získané cca 2 mil. dotaci z OPŽP.

14 100 sazenic

60 přehrážek

Podařilo se naplnit cíl projektu, kterým bylo vrátit místním lesům jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Lokality v okolí Čihadel, Klečových louček nebo Černé hory patří k přírodně unikátním místům s podmáčenými smrčinami v samém srdci Jizerských hor. I za pomoci našich dárců došlo k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudovaným 60 přehrážkám se podařilo obnovit unikátní rašeliniště, která byla významně ohrožena vysycháním. Tato cenná území už nebudou necitlivě odvodňována melioračními příkopy a naopak v dobách dešťů budou lépe zadržovat vodu, kterou naopak v sušších obdobích budou postupně uvolňovat. Výsadby sazenic původních dřevin zase pomáhají zdejším lesům stát se druhově rozmanitější a stabilnější. Stromky se musí navíc chránit před přemnoženou spárkatou zvěří oplocenkami, individuálními ochranami nebo repelenty. V příštím roce plánujeme podpořit podobný projekt Jizersko-ještědského horského spolku, který se bude věnovat zadržování vody v nejcennější části hor – národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery a budeme moc rádi, pokud nám s tím finančně pomůžete. Budeme tak moci zdárně pokračovat ve snaze navracet přírodě její přirozenou tvář a funkci.