Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2021

Zadržování vody v krajině přírodě blízkými postupy považujeme za jednu z klíčových priorit naší nadace. Projekt realizovaný Společností pro Jizerské hory a ZO ČSOP Bukovina je přesně tím, který ji naplňuje. Rozhodli jsme se tedy podpořit předfinancování a spolufinancování záchrany Sedmihorských mokřadů.skému horskému spolku dokončit několikaletý projekt, který se zaměřil na cenná rašeliniště v samém srdci Jizerských hor. Naše nadace hradila spolufinancování ve výši 613 438,- Kč k získané cca 2 mil. dotaci z OPŽP.

14 tůní

útočiště pro vzácné druhy

Lokalita nedaleko Turnova je unikátním hnízdištěm řady vzácných druhů ptáků včetně ohroženého jeřába popelavého. V minulosti zde byly pozemky rozsáhle odvoňovány sítí melioračních trubek a příkopů, přesto toto místo zůstalo i nadále částečně podmáčené a pro zemědělství tak nevyužitelné. Cílem projektu je vrátit mokřadům jejich přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině a zlepšit biotop pro zdejší rostliny a živočichy. V minulých letech se podařilo odkoupit pozemky či vyjednat souhlasy s realizací projektu s desítkami vlastníků. Byla vypracována projektová dokumentace, získány potřebné souhlasy všech úřadů a hlavně pak projekt uspěl s žádostí o dotaci z OPŽP. Větší část prostředků tedy uhradí fondy EU. V letošním roce byla zahájena samotná realizace projektu, která spočívá ve vybudování 14 mělkých vhodně tvarovaných tůní různých rozměrů, přerušování odvodňovacích trubek a zasypávání melioračních příkopů. Časem bude doplněna i drobná návštěvnická infrastruktura včetně ptačí pozorovatelny. Celá lokalita se tak stane pestrým a přirozeným biotopem pro další druhy živočichů, ale zároveň zde budeme moci ukázat veřejnosti, proč je dobré takováto místa chránit. Díky našim dárcům jsme prozatím pomohli částkou 218 000,- Kč a budeme rádi, pokud nám pomůžete finančním darem též. S budováním tůní nejen v této lokalitě počítáme totiž i do budoucna.