Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

Cíle projektu:

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních šest let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 163 068 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 1,5 miliónů korun.

V rámci tohoto projektu bylo úspěšně vysazeno:

3 150 jedlí

15 800 buků

300 modřínů

2 100 dubů

Stav financování:

493 142 Kč / 493 142 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby vyzvednuty ze školek. Proběhla výstavba oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškození zvěří. Během podzimu byly vysázeny všechny sazenice a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.


Realizace celého projektu proběhla i díky podpoře našich dárců. Celkový rozpočet projektu činil 622 125,- Kč, z čehož naše nadace uhradila nákup i výsadbu 21 350 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši 493 117,- Kč.