Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Cíle projektu:

Na pozemcích 10 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno přes třináct tisíc sazenic jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

384 421 Kč / 384 421 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Projekt zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018 navazuje na dříve zrealizované výsadby 127 350 sazenic buků, dubů a jedlí v Jizerských horách a na Liberecku. Takové dřeviny zvyšují biodiverzitu neboli druhovou skladbu lesa, ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. S odborným lesním hospodářem jsme připravili projekt na výsadbu dalších 13 400 mladých stromků. Bude se jednat převážně o tzv. podsadby s cílem bohatě strukturovaných lesů. Takové lesy jsou odolnější zejména proti poškození větrem. Tyto dřeviny (zvláště jedle) vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. Zde jsme se domluvili s obcemi, na jejichž pozemcích se bude výsadba provádět, že část těchto nákladů uhradí ze svých rozpočtů. Bez finančního příspěvku na samotné sazenice, jejich výsadby a ochrany by však celý projekt byl jen velice obtížně realizovatelný. Celkové náklady na nákup i výsadbu 13 400 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří činí 384 421,- Kč. Samotné obce pak přispějí částkou 302 729,- Kč a uhradí tak část nezbytných nákladů na jejich ochranu nových stromků. V dalších letech budou obce hradit následnou péči a zajistí tak dlouhodobou udržitelnost projektu.