Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 1. část

Cíle projektu:

Cílem 1. části projektu bylo vybudování dalších 97 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery, které zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejich toku. V době sucha dokáží naopak vodu postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a její živočišné i rostlinné obyvatele. V roce 2023 bude navazovat další etapa.

V rámci tohoto projektu bylo vybudováno:

97 přehrážek

Stav financování:

300 887 Kč / 300 887

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Projekt Jizersko-ještědského horského spolku se věnuje nápravě vodního režimu v jedné z nejcennějších částí Jizerských hor, která byla v minulosti necitlivě odvodňována. I v této unikátní lokalitě byly kdysi vybudovány meliorační příkopy, které odvádějí vodu z území a dochází tak k jeho degradaci. Cílem projektu je zpomalení odtoku, zadržení vody v krajině a podpora rašelinných biotopů. Toho bude dosaženo hrazením drenážních příkopů výstavbou dřevěných hrázek v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery, tak aby se zvýšila a stabilizovala hladina podzemní vody. Ustálený vodní režim umožní opětovné rozšíření vlhkomilných společenstev v území, kde dojde k celkovému zvýšení retence vody a snížení odtoku vody z povodí. Zatopení drenážních rýh pomocí systému hrázek patří k aktivní ochraně narušeného rašeliniště, přispěje k zastavení probíhajících degradačních změn a k obnovení podmínek blízkých přírodnímu stavu lokality. Projekt rozšíří síť dříve vybudovaných 360 dřevěných přehrážek, které byly v území instalovány v letech 2011 – 2013 a dnes je vidět jejich pozitivní efekt. V loňském roce zároveň skončil obdobný projekt v Evropsky významné lokalitě Jizerské Smrčiny a i zde se projevuje po krátké době výrazný nárůst půdní vlhkosti. Vše by se mělo stihnout v tomto a příštím roce a samotná realizace musí být provedena velmi citlivě neboť se nacházíme v nejvíce chráněné části tohoto pohoří.


Realizace celého záměru je závislá na prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Jizersko-ještědskému horskému spolku, který je realizátorem celé akce, požádal na značnou část téměř miliónového rozpočtu dotaci z Libereckého kraje, ale stále na naši nadaci zbývá
300 tisíc korun, které jsme se zavázali na realizaci projektu poskytnout. Prostředky, které se nám podaří získat nad tuto částku, využijeme v příštím roce na pokračování projektu.

Pomozte nám s obnovou vodního režimu v NPR Rašeliniště Jizery. Děkujeme!

Další projekty: