Nadace Ivana Dejmala

Záchrana Sedmihorských mokřadů

Cíle projektu:

Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy bylo území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních trubek a příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka by se zde přírodní stav nenavrátil. To se podařilo zvrátit v roce 2022, kdy zde vzniklo 14 tůní a lokalita dostala zpět přírodě blízký charakter. Naším cílem byla po celou dobu ochrana přirozeného vodního režimu krajiny a zachování mokřadů jako cenného ekosystému – voda je to nejcennější, co v přírodě máme.

Stav financování:

368 160 Kč / 368 160 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Projekt realizuje:

Podrobné informace:

V posledních letech jsme i díky finančním příspěvkům od našich dárců pomohli se záchranou Sedmihorských mokřadů. Jedná se o cenné území, kterému se podařilo vrátit jeho přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků – například ohroženého jeřába popelavého, který zde nyní dokonce po letech zahnízdil (stejně tak jako čejka a kulík). Díky úsilí Pozemkovému spolku Sedmihorské mokřady a Společnosti pro Jizerské hory se podařilo vyjednat s vlastníky pozemků, kterých je přes 30, souhlasy s realizací projektu či je rovnou odkoupit. Následně byla vypracována projektové dokumentace a podařilo se získat dotaci z evropských fondů.


V rámci projektu bylo vybudováno 14 tůní o rozloze 5 956 m2, které zajistí vyšší retenční schopnosti krajiny. Ta se v posledních letech ukazuje jako čím dál potřebnější nejen při dlouhotrvajícím suchu, ale i během přívalových dešťů. Podařilo se zajistit, aby Sedmihorské mokřady byly skutečně hodnotné v celé své rozloze, dávaly okolní krajině vláhu a byly tak přínosem pro nás pro všechny. Aby se toho podařilo docílit, bylo vykopáno či přerušeno až 7 km odvodňovacích trubek a zahrazeno 770 metrů meliorační příkopů. Bylo též v zemi vybudováno 680 m jílových clon, aby se docílilo lepšího zadržování vody v lokalitě. Díky provedeným opatřením byla navýšena retence revitalizované plochy asi o 26 500 m3, z toho asi 3 000 m3 v tůních a dalších prohlubních a asi 23 500 m3 v půdě. Tůně samotné jsou mělké a vhodně tvarované, aby zapadly do místní krajiny. Nyní se připravuje pečlivý management celého území a jeho nezbytná následná údržba. V budoucnu bude doplněna i drobná návštěvnická infrastruktura včetně ptačí pozorovatelny. Celá lokalita se tak stala pestrým a přirozeným biotopem pro další druhy živočichů, ale zároveň zde budeme moci ukázat veřejnosti, proč je dobré takováto místa chránit.


Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí cca 2,8 miliónů korun a větší část byla hrazena z dotace. Naše nadace celou akci spolufinacuje v potřebné výši 368 160,- Kč a to je přesně částka, se kterou se obracíme na naše dárce. Není ještě zcela konečná neb se počítá s tím, že budeme z části hradit i údržbu pozemku v dalších letech. S žádostí o dar se obracíme na vícero subjektů a věříme, že se nám potřebné prostředky podaří sehnat. I dar v řádu tisíci korun je pro nás velice cenný a našemu snažení výrazně pomůže. Doposavad se nám podařilo získat přes 200 tisíc korun a budeme rádi, pokud nám s dofinancováním projektu pomůžete.

Pomozte nám navrátit mokřadu jeho přirozenou funkci. Děkujeme!

Další projekty: