Projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2020

Díky našim dárcům jsme pokračovali v dlouhodobém projektu Záchrany Sedmihorských mokřadů, který má za cíl navrátit této lokalitě její přirozenou funkci. V dříve necitlivě odvodňovaném území budou přerušeny meliorační trubky a zasypány odvodňovací příkopy. Vyhloubí se zde 14 mělkých, vhodně tvarovaných tůní, které zapadnou do krajiny a stanou se tak krom jiného i útočištěm pro řadu zde žijících vzácných živočichů. Celá lokalita tak získá přírodní charakter a bude se zde ve větší míře v době dešťů zadržovat voda, která se pak bude v době sucha postupně uvolňovat.

získáno územní rozhodnutí pro realizaci projektu

40 přehrážek

V minulém roce se podařilo vyjednat se všemi 23 majiteli pozemků souhlas s realizací projektu, některé pozemky byly vykoupeny a klíčové pozemky byly převedeny do správy Agentury ochrany přírody a krajiny. V roce 2020 byla dopracována kompletní projektová dokumentace, obstarána povolení od všech dotčených úřadů a získáno územní rozhodnutí pro realizaci projektu. Dále byla připravena a podána žádost do OPŽP, ze kterého plánujeme hradit realizační fázi projektu, která, jak předpokládáme, bude zahájena v příštím roce. Tu bude mít jako doposud na starosti Český svaz ochránců přírody, ZO Bukovina a Společnost pro Jizerské hory, jako nositel projektu. Očekávaná cena je 3,2 miliónů korun, většinu by měla pokrýt získaná dotace a naše nadace bude hradit veškerou potřebnou finanční spoluúčast. Prostředky našich dárců na přípravnou část projektu, která je v tomto roce úspěšně dokončená, byly využity zcela ku prospěchu celého záměru a bez nich by nebylo možné projekt zahájit. Děkujeme jim tedy za podporu, bez které by byla celá akce jen obtížně realizovatelná.