Nadace Ivana Dejmala

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Cíle projektu:

Projekt pomohl obnovit a vylepšit zázemí pro turisty, které je nezbytné pro jejich spokojenost a bezpečnost, ale zároveň přispívá i potřebám ochrany přírody. Díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory se podařilo opravit devět turisticky značených atraktivních lokalit v Jizerských horách.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

543 247 Kč / 543 247 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Na základě zkušeností, místních znalostí, ale i pečlivých konzultací jsme vytipovali devět míst, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybělo. Následně jsme připravili projekt na jejich obnovu, tak aby mohly opětovně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor. Vše bylo konzultováno se Správou CHKO JH a Lesy České republiky, s.p.. Díky pečlivě připravené projektové dokumentaci a přírodě prospěšnému záměru uspěla Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí a větší část z celkového rozpočtu cca 5,5 mil. Kč byla hrazena z prostředků EU (oproti projektované ceně se výběrovým řízením podařilo snížit částku o cca 2 mil. Kč). Nadace se zavázala zajistit nezbytné spolufinancování ve výši skoro 550 000,- Kč. Konkrétně se jednalo o tyto lokality: výstupovou trasu na Ptačí kupy a navazující cestu na Holubník, výstupovou trasu Hajní kostel – Kozí stezka – Frýdlantské cimbuří – Polední kameny – Pavlova cesta, výstupovou trasu na Paličník, zabezpečení přístupu na vyhlídku z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou louku, nezbytné protierozní úpravy v trase naučné stezky Oldřichovské háje a skály, obnovu zamokřelé Umrlčí cesty, opravu kryté studánky Karlov, doplnění odpočívadla U Švédů pod Dračím vrchem informační tabulí a obnovu zamokřelé cesty u lomu Hraničná. Na jedné z těchto lokalit se zapojilo přes 100 brigádníků z řad dobrovolníků ze společnosti GMC Software Technology, s.r.o. K dnešnímu dni je všech devět dílčích akcí dokončeno, převzato a začaly sloužit turistům Jizerských hor. Celý projekt byl tedy úspěšný a podařilo se ho dotáhnout do zdárného konce i díky našim dárcům.