Nadace Ivana Dejmala

Studentský grantový program

Cílem tohoto grantového programu je  podpořit zájem o zpracování ekologicky zaměřených témat vztahujících se k regionu Jizerských hor. Zároveň chceme posílit zájem o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, přispět ke zkvalitnění studentských prací po formální i obsahové stránce a umožnit adekvátní zveřejnění prací (tisk, internet, přednáška, …). Podporujeme především diplomové, bakalářské a seminární práce studentů vysokých a středních škol, které mají svým zaměřením vazbu na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí Jizerských hor. Splnění tohoto požadavku garantují svým vyjádřením pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště Liberecko. Maximální výše příspěvku činí 10 000,- Kč.

Možní žadatelé

Podporujeme náklady prokazatelně spojené se zpracováním práce, např:

Cílová skupina

Uzávěrka žádostí

Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.

Termín realizace

Bez omezení, vyloučeny nejsou ani práce trvající více let.

Podání žádosti

Vyplněné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx nebo .doc. Podepsanou vytištěnou žádost není třeba dodávat. Je potřeba, aby každá žádost byla zkonzultována s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Liberecko a doplnit do formuláře vyjádření pověřeného pracovníka (pouze v elektronické podobě). Žádost je vhodné doplnit o zadání diplomové / ročníkové práce.

Formulář žádosti o grant

Vyhlášení grantového programu

Formulář vyúčtování