Nadace věnovala 3,7 miliónu korun na obnovu přírody

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity lesů na Liberecku, budování tůní u Sedmihorek, ekologickou výchovu dětí, osvětu veřejnosti a mnoho dalších projektů zaměřených na praktická ekologická opatření nebo publikační či výzkumné aktivity. Celkem v roce 2022 podpořila 61 projektů částkou převyšující 3,7 miliónů korun, což je o jeden milion korun více než vloni.Vážím si všech našich dárců, kteří nám umožňují každým rokem podporovat čím dál tím větší množství projektů a zároveň mě těší, že je zde v našem okolí tolik organizací i lidí, kteří samotné projekty táhnou. Díky této spolupráci je stav naší krajiny zas o něco lepší a pro budoucí generaci trvale udržitelnější,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

V roce 2022 nadace pokračovala ve spolupráci s odborným lesním hospodářem Janem Dudou v projektu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku, které jsou díky tomu bohatší o 70 550 sazenic převážně buků, dubů a jedlí. Místní porosty se tak stávají druhově i věkově rozmanitější, což je nesmírně důležité pro dlouhodobě udržitelný a stabilní les. Jeho významnou výhodou je zvýšená schopnost zadržovat vodu v krajině, ale poskytuje i pestrý biotop pro řadu živočichů a rostlin. „Rozmanitý les je zároveň mnohem lépe připraven na budoucí nepříznivé vlivy například v podobě kůrovcové kalamity, polomů či dlouho trvajícího sucha. Pokud je nějaký druh stromů napaden, zůstávají v porostech ostatní a pod vysokými dospělými stromy postupně rostou další nové a jsou připravené nahradit ty poškozené či vytěžené. Vícepatrový, různověký a druhově rozmanitý les je cíl, ke kterému se postupně dostáváme. Za celou dobu projektu, který běží již od roku 2014, jsme vysadili 324 518 nových stromků,“ vysvětluje Petrovský.


Zadržování vody v krajině je pro nadaci prioritní téma již řadu let. V loňském roce se podařilo Jizersko-ještědskému horskému spolku za našeho přispění vybudovat dalších 65 přehrážek v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery a dalších 32 bude doděláno v tomto roce. Díky nim se zvýší retenční schopnost krajiny. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejich toku. V době sucha dokáží naopak vodu postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a její živočišné i rostlinné obyvatele. „Vybudované přehrážky začaly prakticky hned plnit svou funkci a zvedla se hladina spodní vody, která zde díky nim zůstala i v době největšího letního sucha. Jednomu z nejcennějších území Jizerských hor se tak postupně vrací jeho původní charakter podmáčeného území, které poskytuje krom samotné vody i biotop pro řadu vzácných rostlin a živočichů,“ doplňuje Jakub Trsek, vedoucí kanceláře nadace.


Podařilo se dokončit projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů. Díky Pozemkovému spolku Sedmihorské mokřady bylo vybudováno 14 tůní, přerušeno až 7 km melioračních trubek a zahrazeno 770 metrů odvodňovacích kanálů. Vznikla tak vodní plocha s celkovou rozlohou asi 6000 m2, ale zejména skrytý rezervoár vody v okolní půdě vytvořený díky zrušeným melioracím, navýšil retenční kapacitu území asi o 26 500 000 litrů. „Díky tomu se území vrátila jeho přirozená funkce zadržovaní vody v krajině. Lokalitu obývá i řada vzácných živočichů, zejména je území unikátním hnízdištěm ptáků. Celkové náklady projektu hrazené z větší části z dotace EU byly 3,3 miliónů korun. Nezbytné spolufinancování ve výši 368 tisíc korun zajistila naše nadace a to i díky štědrým dárcům,“ říká Petrovský.


Po celý rok běžel i projekt záchrany populace tetřívka v Jizerských horách. V nadaci pracovali na informační kampani, která má za cíl posunout vnímání návštěvníků hor v tom, že je potřeba mít k přírodě respekt a chovat se v ní s ohledem na to, že zde žije řada dalších zvířecích obyvatel, které není vhodné rušit. „Zároveň jsme začali s Lesy České republiky připravovat na tento rok realizační projekt, který bude mít za cíl postupně obnovovat tetřívčí centra v horách, kde má tento černý rytíř hor ideální podmínky k žití. Daná místa budou opětovně prořezána a doplněna o vhodné keře, jejichž bobulemi se tetřívek živí,“ říká Trsek.


Nadace zároveň již podvanácté vydala benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky, který vzniká ze stejnojmenné fotografické soutěže. V minulém roce jich nechala vytisknout rekordních 2 100 kusů a ještě před Vánoci byl vyprodán. Výtěžek z prodeje pak putuje právě na projekty, které nadace podporuje. „Již nyní máme připravené pokračování stávajících projektů či i některé nové a věřím, že naše pomoc přírodě bude v letošním roce ještě o něco větší než loni. Záleží na tom, kolik se nám podaří sehnat peněz a jak se bude dařit projekty realizovat. Sílu a chuť do toho máme,“ uzavírá Petrovský.

Tisková zpráva