Nadace Ivana Dejmala

Revitalizace horního úseku řeky Smědé

Cíle projektu:

Nedaleko chaty Smědava se podařilo zprůchodnit pro vodní živočichy horní část řeky Smědé. Došlo k odstranění překážky, která bránila rybám ve volnému průchodu řekou. Bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu a vznikl zde i díky spolupráci se Společností pro Jizerské hory takzvaný rybí přechod.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

646 578 Kč / 646 578 Kč

0%

Podrobné informace:

Horní úsek řeky Smědé byl neprostupný pro ryby obývající její balvanitý tok (např. pstruh potoční nebo siven americký). Byl připraven projekt s názvem „Zprůchodnění toku Smědé v ř.km 45,155 – 45,208“ a následně byla zahájena náprava tohoto nepříznivého stavu. Vše probíhalo pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko. Celý projekt by se neobešel bez souhlasu a aktivní podpory Lesů České republiky, s.p., které jsou vlastníkem pozemků, Povodí Labe a ČHMÚ. V roce 2012 se začalo pracovat na projektové dokumentaci, kterou připravila společnost VRV, a.s. a na podzim roku 2014 byly zahájeny samotné stavební práce realizované libereckou firmou HBAPS, s.r.o. V září roku 2015 byly téměř tříleté práce dokončeny. Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Zachováno bylo také napojení na již dříve zbudovanou limnigrafickou stanici, která měří průtok vody. Současný stav, který je přírodě blízký, napravuje dřívější nevhodné trendy v narovnávání koryt toků a urychlování odtoku vody z krajiny. Finanční prostředky ve výši 4,1 mil. Kč se podařilo Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. získat z Operačního programu Životního prostředí a vlastní podíl ve výši 646 578,- Kč hradila naše nadace prostřednictvím svých dárců, bez kterých by byl celý záměr jen obtížně realizovatelný.