Nadace Ivana Dejmala

Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka

Cíle projektu:

V přírodní rezervaci Nová louka došlo díky Jizersko-ještědskému horskému spolku za pomoci kaskády dřevěných přehrážek k revitalizaci rašeliniště a hladina podzemní vody se tak může postupně navracet k povrchu. Díky tomu se cenný biotop přirozeně obnovovuje, posiluje se populace chráněných rostlin a zastavil se proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací. Revitalizace přispěla i k větší retenci vody v krajině.

Tento projekt byl úspěšně dokončen.

Stav financování:

319 123 Kč / 319 123 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

V posledních letech se projevuje stále více nezbytnost šetrného zacházení s vodními zdroji, toky i rozlivovými plochami. Opakující se dlouhotrvající letní sucha, která střídají extrémní přívalové deště, nás nutí přemýšlet a realizovat projekty citlivě pracující s vodou v přírodě. V minulosti bylo rašeliniště v PR Nová louka odvodňováno sítí drenážních příkopů. Do nich byly nyní ručně umístěny přehrážky ze smrkového dřeva metodou, která se při obnově rašelinišť v Jizerských horách osvědčila i v předchozích letech. Celkem bylo do více než 2 700 m drenážních příkopů na ploše 5,7 ha umístěno 380 přehrážek (93 vodorovných a 287 svislých). Postupně tak bude docházet k nápravě vodního režimu v krajině a k návratu ke stavu přírodě blízkému. Z dřívějších zkušeností volná hladina za přehrážkami během několika let z velké části zaroste rašeliníkem. Rozhodli jsme se spolupracovat s Jizersko-ještědským horským spolkem, který byl investorem celého záměru, neboť se mu podařilo získat většinu prostředků z fondů EU. Naše nadace získala finanční prostředky ve výši zhruba 319 000,- Kč na nezbytné spolufinancování projektu, jehož celkový rozpočet je cca 2,1 mil. Kč. Vše bylo po celou dobu pečlivě konzultováno se Správou CHKO a Lesy ČR. Projekt pomohl posílit populace chráněných rostlin, zastavil proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací a zajišťuje větší retenci vody v krajině.