Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2024

Cíle projektu:

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních deset let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 375 573 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou téměř 7,5 miliónu korun. V naší snaze budeme pokračovat i v letošním roce. Záleží však na množství darů, které se nám podaří od našich dárců získat.

V roce 2024 plánujeme vysadit např.:

37 300 buků

17 700 jedlí

3 000 dubů

Stav financování:

1 463 653 Kč / 2 480 647 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem v souladu se zásadami Pro Silva Bohemica, které preferují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku. Jedním z cílů je vnášet do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby budou vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba nových a renovace starších oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Následně budou sazenice pod odborným dohledem dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či pravidelnou opravou oplocenek.


Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Dovolte mi tedy se na Vás obrátit s žádostí o podporu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku. Celkový rozpočet projektu činí v letošním roce 2 480 647,- Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 59 720 sazenic a náklady na jejich ochranu před zvěří, dále pak opravu některých starších oplocenek a výměnu sloupů za opakovaně použitelné kovové. Byli bychom Vám velice vděčni, pokud byste nám s financováním projektu pomohli.

Mapa plánovaných výsadeb pro rok 2024:

Tyto stromy budou vysazeny i díky grantovému programu Škoda Stromky.