Nadace Ivana Dejmala

Podpora národních parků v Africe

Cíle projektu:

Naše pomoc směruje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národních parků v africké Zambii. Konkrétně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje chráněné druhy zvířat a na podporu ekoturismu. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží.

Od roku 2018 podpořeno

6 projektů

 534 000 Kč

Podpora boje proti pytláctví

Stav financování:

534 000 Kč / 600 000 Kč

0%

Podrobné informace:

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody byla původně ryze lokání organizací zaměřující se na projekty v Jizerských horách neb jejich stav vyžadoval intenzivní péči a naši plnou finanční podporu. Od té doby se stav místních lesů značně zlepšil a i když není ještě zcela vyhráno, mohli jsme naše zkušenosti s ochranou přírody začít uplatňovat i v dalších regionech. V roce 2017 jsme spolu se změnou názvu rozšířili svou působnost na celou Českou republiku s přesahem i do zahraničí.


Rozhodli jsme se v rámci tohoto projektu naši zahraniční podporu nasměrovat na pomoc s ochranou národních  parků v chudé Zambii. Zdejší světově unikátní přírodní prostředí proslulé svou rozmanitostí nabízí pro místní bohatou faunu i flóru ideální zázemí v podobě savan nebo třeba mokřadů a lesů. S ohledem na potřebu adresnosti a efektivitu vynaložených prostředků se naše pozornost zaměřila na dva národní parky: Kasanka a Kafue.


Ani národní parky  však nedokáží zcela ochránit přírodu před ničením. Cenná a rozsáhlá území jsou zabírána rozšiřujícím se zemědělstvím a s tím souvisejícím kácením lesů a savan.  Někdy dochází  ke vzniku nových sídel na úkor těchto chráněných území či se zde zvažuje těžba nerostů. Obojí je neslučitelné s existencí chráněných území. Značně negativní dopad zvláště na chráněné a silně ohrožené druhy zvířat má na svědomí bující pytláctví a právě sem aktuálně směruje naše podpora.  


V posledních letech jsme přispěli částkou přesahující v přepočtu půl miliónu korun organizacím, které se přímo v národních parcích krom jiného zabývají ochranou zdejších ohrožených druhů zvířat. Ať už se jednalo o základní vybavení pro hlídkující strážce přírody, kteří se snaží pytlačení potlačit, tak jsme třeba pomohli i s budováním vrtů k čerpání pitné vody nejen pro jejich potřebu. Nemusí pak jezdit dlouhé vzdálenosti k jejímu pravidelnému doplňování a mohou strávit více času v terénu při dohledu na vzácné a ohrožené druhy živočichů.


Budeme rádi, rozhodnete-li se nám s tímto dlouhodobým projektem pomoci a přispějete na ochranu národních parků v Africe. Naším cílem je získat každým rokem alespoň 100 000,- Kč, ze kterých budeme financovat prověřené místní organizace, které se těmito projekty intenzivně a dlouhodobě zabývají. Prostředky získáváme od vícero dárců, takže i podpora v řádech tisíci korun nám velmi pomůže. Počítáme i s tím, že další prostředky doplníme i z našeho rozpočtu a od dalších partnerů.

Pomozte nám ochránit tuto jedinečnou krajinu. Děkujeme!

Podpora ekoturistické infrastruktury v národním parku Kafue

Stav financování:

15 000 Kč / 3 026 000 Kč

0%

Lokalizace ekoturistického centra:

Podrobné informace:

Rozvoj  ekoturismu je jedním z  předpokladů kvalitní ochrany národních parků, zlepšení regionální prosperity a také zapojení  místních obyvatel  do péče o chráněná území. Bez něj je většina chráněných území rychle ničena pytláctvím, ilegálním kácením stromů, přeměnou a destrukcí  přírodních stanovišť  či novým osídlením.  Pandemie covid 19 se negativně projevila jak v rozvoji ekoturismu, tak v kvalitě péče o mnohé národní parky. Předpokládáme, že se však jedná o dočasný stav.


Cílem proektu je vybudovat ekoturistické zařízení s ekologicky šetrným provozem, které bude spravováno a provozováno místní komunitou za supervize a pomoci investorů. Přímo a nepřímo  zaměstná několik desítek místních lidí.  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita zpracovaly studii proveditelnosti, která vyhodnotila, že nejvhodnějším místem pro takové zařízení je jedna lokalita v národním parku Kafue. Rozpočet na jeho vybudování  studie expertně odhaduje na 3,1 až 3,7 mil. Kč. Další nezbytné vstupní investice, zejména  počítače, nábytek, kuchyně a  dvě vozidla se odhadují na 2,8 mil. Kč.  Podrobnosti jsou uvedeny ve studii proveditelnosti  z roku 2019, která byla hrazena  Českou rozvojovou agenturou  (Realizace rozvoje infrastruktury pro ekoturistiku v jednom národním parku v Zambii s cílem zlepšení místní hospodářské prosperity, snížení chudoby a zlepšení ochrany přírodního prostředí).  Shrnutí studie je v přehledném článku Zvýšení ekonomické prosperity venkovské komunity a zlepšení ochrany přírody s využitím rozvoje ekoturismu v Zambii  (Pelc, Lodin 2020).Oba materiály jsou v příloze. O vybudování ekoturistického zařízení mají zájem zástupci gesčního ministerstva turismu a umění Zambie.  


          V návaznosti na vznik ekokempu bude následně vybudováno výzkumné zázemí České zemědělské univerzity, kde se předpokládají i výměnné pobyty studentů. Ve výhledu je i vytvoření záchranného centra pro raněná a jinak hendikepovaná zvířata, které by bylo v gesci ZOO Safari Dvůr Králové. Tyto projekty by se v budoucnu financovaly samostatně ze zdrojů gesčního investora případně z rozvojové pomoci.

Potřebné prostředky z české rozvojové pomoci na realizaci ekoturistického zařízení  se však zatím nepodařilo zajistit. . Proto se naše nadace snaží získat finanční podporu i jinou cestou. Spolupracuje na tom se všemi partnery - Českou zemědělskou univerzitou, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Safari Parkem Dvůr Králové, ČSOP Pro Africa a jsme v kontaktu se zambijským ministerstvem pro turismus a umění i místními komunitami.

Další projekty: