Nadace Ivana Dejmala

Obnova návštěvnické infrastruktury na naučné stezce Tři iseriny

Cíle projektu:

Cílem projektu je oprava a údržba stávajících turistických stezek nacházejících se v Přírodní rezervaci Bukovec a v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky, které jsou součástí naučné stezky Tři iseriny. Ta se nachází v jedné z nejcennější části Jizerských hor, zájmy ochrany přírody jsou zde vysoké a je nezbytné je chránit. Zároveň však chceme, aby se s těmito přírodními krásami veřejnost mohla seznamovat i nadále. Z tohoto důvodu pro turisty obnovujeme prvky návštěvnické infrastruktury, díky nimž nebude docházet k poškozování přírody a oba zájmy tak budou v souladu.

V rámci tohoto projektu bude např. obnoveno:

178 m2
povalových chodníků
155
terénních stupňů
8
informačních tabulí

Stav financování:

219 978 Kč / 219 978

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Projekt realizuje:

Podrobné informace:

V rámci projektu, který připravil a bude realizovat Jizersko-ještědský horský spolek, budou upraveny stávající dožilé a nevyhovující prvky na naučné stezce Tři iseriny. Konkrétně dojde k výměně a doplnění terénních stupňů, zábradlí, povalových chodníků a informačních tabulí na území PR Bukovec a v NPR Rašeliniště Jizerky. Jedná se o oblíbené pěší turistické stezky v jednom z nejcennějších území CHKO Jizerské hory. Opatření povedou k usměrnění pohybu návštěvníků tak, aby se co nejvíce minimalizovaly dopady vysoké návštěvnosti, nedocházelo k poškozování těchto unikátních lokalit a zároveň dojde k omezení a prevenci vodní eroze. Cílem projektu je nabídnout takovou návštěvnickou infrastrukturu, aby se pohyb lidí nasměroval pouze do vyhrazených prostorů turistických stezek a zabránilo se vstupování návštěvníků mimo ně. Projekt bude mít mimo jiné pozitivní vliv na odtokové poměry v území, jelikož díky úpravě stezek dojde k zadržení většího množství vody než doposud. Následnou údržbu bude zajišťovat Jizersko-ještědský horský spolek tak, aby byla zachována dlouhodobá udržitelnost projektu.


Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Dovolte mi tedy se na Vás obrátit s žádostí o podporu obnovy návštěvnické infrastruktury naučné stezky Tři iseriny. Celkový rozpočet projektu činí téměř třičtvrtě miliónu korun a Jizersko-ještědskému horskému spolku se podařilo získat většinu z evropských fondů. Naše nadace se zavázala zajistit potřebné spolufinancování ve výši 219 978 Kč. Byli bychom Vám velice vděčni, pokud byste nám s financováním projektu pomohli a přispěli tak na obnovu kvalitních a bezpečných stezek pro turisty, které zároveň pomáhají místní přírodě. S žádostí o dar se obracíme na vícero subjektů a věříme, že se nám na realizaci projektu podaří potřebné finance sehnat. Prostředky na část financování máme připravené i ve vlastním rozpočtu.

Kvalitní a bezpečná návštěvnická infrastruktura je nedílnou součástí ochrany přírody, pomozte nám s její obnovou. Děkujeme!

Další projekty: