Nadace Ivana Dejmala

Program ekologické výchovy dětí

Vyhlásili jsme další kolo programu a přijímáme žádosti o nadační příspěvek. Uzávěrka je 31.1.2024.

Cílem tohoto grantového programu je podpořit především školy, školky a organizace pracující s mládeží z Libereckého kraje v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. K tomuto grantovému programu máme sestavený poradní sbor z řad odborníků na ekologickou výchovu, jenž podané žádosti pečlivě hodnotí a sestavuje doporučení správní radě, která případnou podporu schvaluje.

Možní žadatelé

Podporované aktivity

Cílová skupina

Z grantového řízení jsou vyloučeny

Uzávěrka žádostí

31.01.2024

Termín realizace

Kalendářní rok 2024. Rádi uvítáme
i projekty víceleté.

Výše příspěvku

Žadatel může požádat o příspěvek
5 000 – 25 000 Kč

Podání žádosti

Vyplněné žádosti zasílejte na emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz ve formátech .docx nebo .doc. Podepsanou vytištěnou žádost není třeba dodávat. V případě potřeby je možné projekt detailněji popsat v příloze, doložit fotografiemi, výroční zprávou atd. – rozsah takové přílohy by však neměl překročit rozumnou míru. Záměr projektu je možné konzultovat se Správou CHKO Jizerské hory.

Formulář žádosti o grant

Vyhlášení grantového programu

Formulář vyúčtování

Ukázka podpořených projektů

ZŠ Rokytnice nad Jizerou 

Projekt: Hmyzí hotel 

Nadace přispěla 7 640 Kč 

 

Průběh projektu: 
V první fázi jsme děti v rámci prvouky a přírodovědy seznámili s hmyzem, jeho základními znaky, jednotlivými druhy i zajímavostmi. Také jsme odkryli problémy související se současným úbytkem hmyzu a děti hledaly řešení úměrné svému věku. Následně si zahrály na architekty a tvořily návrh hmyzího hotelu. Výstupem této části byly pracovní listy, „architektonické“ návrhy a  výkresy. 

 

Druhá fáze probíhala v prostředí školní zahrady. Děti pozorovaly hmyz v jeho přirozeném prostředí. Tuto část považujeme za velmi přínosnou a pro děti velmi zábavnou, obzvláště díky pomůckám, které jsme měli možnost zakoupit. (entomologická síťka, entomologické kelímky s lupou a klíčů k určování hmyzu). Podařilo se nám navýšit možnosti využití venkovní učebny a zvýšit čas, který děti strávily mimo školní lavice. Doufáme, že uvedené aktivity přirozeně povedou ke zvýšení citlivosti žáků k životnímu prostředí a k jeho ochraně.  

100 chutí, z.s. 

Projekt: Dotkni se netýkavky II 

Nadace přispěla 15 000 Kč 

 

Průběh projektu: 
Ústav 100 chutí se již druhým rokem věnoval osvětě a problematice invazivních rostlin a přispěl tak k regulaci netýkavky žláznaté v korytu říčky Rokytky. Zaměřili jsme se především na dětské kolektivy. Z grantového příspěvku jsme financovali výrobu buttonů s obrázkem netýkavky, tisk barevných letáků s informacemi o rostlině, které si děti odnesly domů. Pro Liberecké kolektivy jsme zajistili občerstvení.  

 

Boj s netýkavkou je dlouhodobá záležitost. Naší aktivitou jsme zvedli zájem o tuto problematiku a připravili základ pro řešení problému komplexně: s obcí jsme zahájili užší spolupráci a do budoucna chceme zapojit nejen dětské dobrovolníky, ale také obyvatele KÚ a povodí Labe. Důležitou zprávou je, že počáteční nedůvěra v pomoc dětí je zažehnána. Zprvu jsme slýchali názory, že děti nejsou schopny rostlinu celou vytáhnout, že v potoce zůstanou kořeny, ale přesvědčili jsme se, že opak je pravdou. Rostlina je snadno rozpoznatelná i před kvetením a ani pro předškolní děti není problém ji vytrhnout. Zapojení dětí do péče o krajinu podloženou znalostmi je investice do budoucna. 

ZŠ Český Dub 

Projekt: Mapování obojživelníků a plazů v Podještědí 

Nadace přispěla 12 300 Kč 

 

Průběh projektu: 
Projekt Mapování obojživelníku a plazů v Podještědí jsme zahájili besedou s Mgr. Studeným z odboru životního prostředí KÚ LK, který dětem představil sledované živočichy, vysvětlil mapovací finty, správné zacházení s pozorovanými živočichy a objasnil význam Mapování. V rámci projektu realizujeme s dětmi záchranný transfer obojživelníků v Malém Dubu. 

 

Během května až září sledovaly děti lokality v blízkosti bydliště a zaznamenávaly výskyt jednotlivých druhů, které dokumentovaly pomocí zapůjčených fotoaparátů, pořízených z grantu. Svá pozorování zaznamenávaly do nálezníčků a v průběhu září jsme společně vkládali záznamy s fotografiemi do mapy na google disku.

 

Pomocí klíčů jsme kontrolovali správnou determinaci druhu. Ze získaného materiálu jsme vytvořili fotoknihu, která dokumentuje naše pozorování a slouží jako pomůcka při výuce biologie a při propagaci projektu, dále jako zdroj informací pro Městský úřad v Českém Dubu a pro Odbor životního prostředí Krajského úřadu v Liberci. Na závěrečné schůzce s dětmi v listopadu jsme připravili podklady pro článek do tisku, vyhodnotili získaná pozorování a zpracovali propagační poster a prezentaci.