Nadace Ivana Dejmala

O nadaci

Už více jak 30 let chráníme a obnovujeme přírodní prostředí kolem nás

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 2017 pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. Pravidelně procházíme obsáhlým hodnocením a jsme držiteli certifikátu Známka kvality, která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

Realizujeme projekty

Pomáháme s dlouhodobými projekty, které například zvyšují biodiverzitu lesních porostů, pečují o cenné přírodní lokality nebo napravují vodní režim v krajině.

Poskytujeme granty

Rádi podpoříme dobré nápady přispívající k péči o přírodní a krajinné prostředí a k rozvoji kladného vztahu lidí k přírodě.

 

Zapojujeme veřejnost

Pravidelně pořádáme pro širokou veřejnost fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky a z nejlepších snímků vydáváme kalendář.
 

Historie

Podnětem k založení nadace byl v roce 1993 neutěšený stav Jizerských hor včetně odlesnění jejich vrcholových partií. Náprava této kritického situace byla naším hlavním posláním a z toho důvodu zněl náš dřívější název Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. U zrodu nadace stála řada odborníků i ministrů životního prostředí a jedním z nich byl i Ivan Dejmal. Za více jak 29 let jsme podpořili stovky menších i větších projektů částkou přesahující 30 mil. korun.

Současnost

V současné době se mimo jiné zaměřujeme na obnovu ekologicky stabilních lesních porostů s přírodě blízkou druhovou a prostorovou skladbou, která je nezbytná pro přirozený a zdravý les. Podílíme se na projektech, které se zaměřují na zvyšování retence vody v krajině přírodě blízkým způsobem. Naším dlouhodobým cílem je také rozvíjet pozitivní vztah lidí k přírodě a motivovat veřejnost k nezbytnosti její ochrany.

Budoucnost

Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života.

Ing. Ivan Dejmal

Ing. Ivan Dejmal se narodil 17. 10. 1946 v Trmicích u Ústí nad Labem. Zasadil se o položení základů systematické péče o životní prostředí v České republice. Účastnil se vzniku Charty 77 a začal pracovat v její ekologické skupině.

V roce 1987 založil a později redigoval Ekologický bulletin. V letech 1991–1992 byl druhým polistopadovým ministrem životního prostředí a výrazně se zasloužil také o vznik a vládní podporu Programu obnovy venkova. Následně pracoval v Českém ekologickém ústavu a byl i ředitelem Českého ústavu ochrany přírody. Působil mimo jiné i ve Společnosti pro krajinu, ve Společnosti pro trvale udržitelný život, v Ekologické sekci Křesťanské akademie, ve Spolku pro obnovu venkova nebo v novém Ústavu paměti národa. Od roku 1995 působil jako samostatný projektant se specializací na ochranu přírody a krajiny. Účastnil se desítek zakázek na územních plánech, revitalizačních projektech, pracoval jako poradce ministrů, expert Světové banky pro posuzování vlivů programů a projektů na životní prostředí. Vedle své profese byl nadále činný v mnoha nevládních neziskových organizacích a hnutích.

Zemřel náhle v roce 2008. Ve stejném roce obdržel in memoriam Cenu Josefa Vavrouška udělovanou Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství. Vyznamenání bylo Ivanu Dejmalovi uděleno za celoživotní příkladný lidský, občanský i profesní přínos ke kultivaci politického, sociálně-ekonomického a životního prostředí a za neutuchající energii, kterou vydával od studentských dob pro obnovu lidské svobody, demokracie, práva na slušné životní prostředí a veřejné zdraví, ale i pro ochranu přírody a krajiny jako podmínky života ostatních živých stvoření, nejen člověka. Důležitou roli sehrál také při vzniku Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která se od roku 2017 k připomenutí jeho významu přejmenovala na Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody. V roce 2019 obdržel in memoriam cenu Fóra dárců pro osobnost nadačního sektoru za celoživotní dílo a osvětu v oblasti ekologických aktivit a ochrany životního prostředí v České republice.