Nadace Ivana Dejmala

30 let

Za lesy! Za vodu! Za přírodu!

Líbí se Vám, co děláme a čemu pomáháme? Podpořte nás do dalších 30 let a postavme se společně za životní prostředí pro další generace.

Kupte si triko či tašku a postavte se s námi za lesy, za vodu, za přírodu!

Zařaďte se mezi naše dárce a podpořte projekty, na kterých spolupracujeme.

30 let = 32 milionů Kč na ochranu přírody

Více o naší třicetileté historii naleznete v brožurce vydané právě k tomuto jubileu.

Třicetiletá

Nadace vznikla v roce 1993 jako nadační fond, který se později transformoval na Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Jak sám název naznačuje, jejím hlavním posláním bylo přispět k ochraně a hlavně obnově krajiny Jizerských hor. Tu zdevastovala extrémně vysoká imisní zátěž z energetických zdrojů tzv. černého trojúhelníku (Sasko, Polsko, severní Čechy) a nešetrné a ekologicky nevhodné lesní hospodaření. Když jsem začátkem 90. let minulého století přišel pracovat do chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, byl to stav opravdu tristní. Imisemi, kůrovcem a lesní těžbou zdevastované lesy na více než 100 km2 – především na náhorní plošině nad 800 m n. m. Velkoplošné odtěžení zaměřené pouze na vyvezení dřeva, a nikoliv na záchranu a obnovu lesa ohrozilo samotnou integritu lesa jako vegetačního útvaru. Vztahy mezi lesníky i ochranáři přírody nebyly dobré. Zoufalý stav lesů byl dokonce někdy iracionálně dáván za vinu tehdy početně a mocensky nicotným profesionálním ochranářům přírody.

„Připravili jsme strategický projekt záchrany a reprodukce původního genofondu lesních dřevin a jeho využití při obnově lesa. Ale na jeho nastartování jsme potřebovali stovky tisíc či spíše miliony tehdejších korun.“

V té době jsme hledali strategii záchrany a obnovy ekologicky stabilnějších lesů přírodě bližšího charakteru z hlediska druhové, genetické a prostorové skladby. Nebylo to snadné. A hlavně nám pro přesvědčování o potřebě změny chyběly praktické příklady a jakékoliv peníze. Pamatuji si, že nám při přípravě lesních hospodářských plánů bylo vytýkáno, že chceme realizovat možná hezké, ale vzdušné zámky. Na začátku 90. let jsme měli pro celou CHKO Jizerské hory k dispozici na praktickou ochranu přírody 10 000 Kč. Přestože jsme se pohybovali v jiném ekonomickém kontextu, bylo to zoufale málo a tyto peníze samozřejmě nestačily ani na obnovu hraničních cedulí. Připravili jsme strategický projekt záchrany a reprodukce původního genofondu lesních dřevin a jeho využití při obnově lesa. Ale na jeho nastartování jsme potřebovali stovky tisíc či spíše miliony tehdejších korun. Právě v tom nám založení nadace mělo pomoci. Přes všechny peripetie to nakonec byl a je úspěšný záměr. Do karet nám samozřejmě hrála určitá porevoluční euforie, a dokonce se nám podařilo uzavřít nezbytnou dohodu o spolupráci s tehdejšími státními lesy.

„Holandský univerzitní profesor českého původu Josef Fanta pomohl prosadit náš, na svou dobu (možná nekriticky vyjádřeno) revoluční projekt v holandské Nadaci prince Bernarda, od které jsme obdrželi v přepočtu více než 2 miliony Kč, tehdy skoro neuvěřitelné peníze. A od té doby jsme měli solidní pozici pro realizaci našich cílů.“

Z osobností, které nadační projekt pomohly zásadním způsobem katalyzovat a rozvinout, vzpomenu alespoň tři klíčová jména. Libuše Moníková (německo-česká spisovatelka, zesnulá v roce 1998) nám v roce 1991 věnovala celou spisovatelskou cenu Adelberta von Chamissa, což bylo přes 23 000 tehdejších marek. Holandský univerzitní profesor českého původu Josef Fanta pomohl prosadit náš, na svou dobu (možná nekriticky vyjádřeno) revoluční projekt v holandské Nadaci prince Bernarda, od které jsme obdrželi v přepočtu více než 2 miliony Kč, tehdy skoro neuvěřitelné peníze. A od té doby jsme měli solidní pozici pro realizaci našich cílů. V dalším zcela klíčovém kroku nám pomohl Ivan Dejmal, bohužel již zesnulý porevoluční ministr životního prostředí, který nás povzbuzoval k účasti v soutěži o získání rozdělovaných výnosů malé kuponové privatizace určených k podpoře neziskového sektoru. Díky úspěšnému prezentování naší práce jsme nakonec postupně získali základní jmění okolo 45 milionů Kč, které vytvořilo pro naši činnost hierarchicky zcela jiné podmínky. Od té doby jsme rozdělili na ochranu přírody a projekty s ní související přes 32 milionů Kč. Protože jsme se podíleli na realizaci větších projektů, kde by žadatelé neměli na kofinancování, bylo množství peněz, které díky nám proudily na ochranu přírody, ještě větší. Přestože se naše nadace prioritně zaměřuje a zaměřovat bude na Jizerské hory, vyšli jsme z hranic tohoto regionu a podporujeme obnovu mokřadů, lesy a biodiverzitu i mimo toto pohoří. A nejen v České republice. V posledních letech pomáháme i dvěma národním parkům v Zambii, zemi, která má ještě velké části pokryté krásnou a divokou přírodou a má zájem na její ochraně, ale zoufale se jí nedostává peněz. Hle, jaká analogie se začátky naší práce!

RNDr. František Pelc
Zakladatel a předseda správní rady nadace

Na závěr mi ale dovolte poděkovat úplně všem, kdo za třicet let podpořili jakýmkoliv způsobem naší nadaci. Darem, slovem i další podporou. Vážíme si toho. Bez toho bychom ostatně ani nemohli psát naši veskrze úspěšnou historii. Moc díky! Přírodu chráníme a obnovujeme proto, že je krásná a že život bez ní není možný, byť se nám to někteří někdy pokouší namluvit.

Aktuální projekty

Níže naleznete seznam aktuálních projektů, které můžete také podpořit.

Podpora národních parků v Africe

Podpora národních parků v Africe

Naše pomoc směruje v posledních letech i do zahraničí, kde se věnujeme ochraně národních parků v africké Zambii. Konkrétně přispíváme místním prověřeným organizacím na boj s pytláctvím, které silně ohrožuje chráněné druhy zvířat a na podporu ekoturismu. Zdejší přírodní prostředí, které je unikátní svou rozmanitostí, si naši pozornost rozhodně zaslouží.
Detail projektu
Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 2. část

Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery - 2. část

Cílem projektu je vybudování dalších 100 přehrážek, které ještě více zvýší retenci vody v daném místě. V době dešťů tak budou rašeliniště vodu lépe akumulovat, pomohou zmírnit její odtok a tedy i záplavy na jejím toku. V době sucha ji zas dokáží postupně uvolňovat a zachovat tak vláhu pro okolní přírodu a živočišné i rostlinné obyvatele.
Detail projektu
Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2023

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2023

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních devět let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 325 568 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 5,5 milió...
Detail projektu

Děkujeme!