Nadace Ivana Dejmala si připomněla 30 výročí

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody byla založena 12. května 1993 ještě pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Lidé si přišli toto kulaté výročí připomenout na setkání nadace, které se konalo květnovou sobotu na Jizerce. Místo nebylo zvoleno náhodou, právě ve zdejší horské osadě vlastní nadace objekt, který byl v minulosti zrekonstruován a je zde provozováno středisko ekologické výchovy. Hlavním cílem setkání bylo připomenutí si, co se nadaci za oněch 30 let povedlo a s čím v ochraně přírody pomohla. Zároveň zde však byl prostor pro setkání osobností, které mají k nadaci blízko. Ať už jde o její zakladatele, členy správní a dozorčí rady, dárce, podporovatele či lidí, kteří nadaci pomáhali ideově.

Celý program zahájil František Pelc, předseda správní rady, který poděkoval všem hostům a shrnul nelehké začátky nadace, která, jak její původní název napovídá, byla založena v době ekologické katastrofy, jež Jizerské hory postihla. Nadace sehrála klíčovou roli při záchraně původního genofondu místních dřevin a pomohla finančně s obnovou prakticky rozpadlých lesů na jeho náhorní plošině. „Podařilo se získat zásadní a na tu dobu neuvěřitelné peníze na projekty, které jsme pro záchranu zdejších lesů potřebovali,“ říká Pelc, který byl tou dobou vedoucím chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Ta měla na celou oblast postižených hor 10 000 Kč, což nestačilo ani na obnovu hraničních cedulí. Došel tedy k tomu, že potřebné prostředky se budou lépe shánět prostřednictvím nadace, kterou také následně spolu s dalšími sedmi lidmi založil. Doba mu dala za pravdu a první prostředky ať už od německy píšící české spisovatelky Libuše Moníkové nebo holandské Nadace Prince Bernhard. U počátků nadace stály osobnosti, které ji velmi pomohly, ať už se jednalo o profesora Josefa Fantu nebo například druhého polistopadového ministra životního prostředí Ivana Dejmala, po němž se nadace v roce 2017 přejmenovala jako připomenutí jeho klíčové role v ochraně životního prostředí v Česku.


         Od historie přenesl účastníky do současnosti film, který ukázal především projekty, které nadace v posledních letech podporuje a pomáhá s jejich realizací. Ať už jde o záchranu rašelinišť, budování tůní, obnovu mokřadů nebo zprůchodňování vodních toků pro místní druhy živočichů. Ostatně citlivá práce s vodou v krajině je jednou z priorit nadace, na kterou se v poslední době zaměřuje. Druhým prioritním cílem je zvyšování a obnova biodiverzity lesů i krajiny, jako tolik potřebné opatření o to prioritnější s ohledem na změnu klimatu. Ukázkou toho byl projekt výsadby druhově rozmanitých lesů, kde díky příspěvku nadace bylo v posledních letech vysázeno stovky tisíc sazenic převážně dubů, buků a jedlí. Celkově nadace za svou existenci podpořila stovky menších i větších projektů v Jizerských horách i mimo ně částkou 32 miliónů korun.


         V rámci setkání proběhla i terénní exkurze přes nedaleký vrchol Bukovec, kterou vedl ředitel AOPK, regionální pracoviště Liberecko, Jiří Hušek. Ten díky svým dlouholetým znalostem Jizerských hor, poukázal na zajímavosti tohoto regionu a na konkrétních příkladech ukázal, jak nadace tomuto pohoří pomohla. Účastníci v družném hovoru debatovali nad minulostí, ale budoucností Jizerských hor a přírody jako takové. Na závěr setkání dorazili jeho účastníci k nadaci patřícímu středisku ekologické výchovy, kde byl připraven další již uvolněnější program. Krom příjemného a osvěžujícího občerstvení představila kancelář nadace novou kampaň „Za lesy! Za vodu! Za přírodu!“ a vydaná trika i látkové tašky, jejichž nákupem mohou lidé podpořit konkrétní projekty v dané oblasti. Nechyběl ani dort a nejedno přání nadaci do dalších úspěšných 30 let na poli ochrany přírody a krajiny. Důstojné připomenutí kulatého výročí nadace posloužilo i k diskuzi nad dalšími projekty, které budu nadace nadále podporovat a kde je těžiště jejích aktivit.


Tisková zpráva