Lesy na Liberecku obohatí tisíce nových stromků

   O dalších 70 tisíc sazenic převážně buků, dubů a jedlí budou bohatší lesy na Liberecku. Nadace tak navazuje na projekt, který realizuje od roku 2015 a za tu dobu bylo vysázeno přes 254 tisíc stromků, které mají za cíl zvýšit druhou i věkovou rozmanitost místních lesů. Ta je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou budoucnost. Nutnou součástí výsadeb je i jejich ochrana před přemnoženou zvěří, což náklady na výsadbu prodražuje. Projekt se týká 12 vlastníků lesů převážně obcí a farností. Nadace Ivana Dejmala přispěla za osmiletou historii projektu díky svým dárcům částkou přesahující 3,7 miliónů korun a letos shání na projekt dalších 1,7 miliónů.

   

   „Zvyšování biodiverzity a výsadba druhově rozmanitých lesů patří v posledních letech společně s nápravou přirozeného vodního režimu k našim prioritám. Za tímto cílem tedy směrujeme většinu prostředků i energie,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. „Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů,“ vysvětluje Petrovský. V rámci letošního ročníku již proběhlo vytipování pozemků pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby budou vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Následně budou sazenice dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.


   Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nadaci podaří získat od svých dárců. „V současné době se obracíme na společnosti s žádostí o podporu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku. Přibližně polovinu z 1,7 miliónů korun se nám podařilo získat a věřím, že se stejně jako v minulých letech podaří sehnat i zbývající prostředky,“ říká Petrovský. Výsadbou však péče o les nekončí, jejich vlastníci se prostřednictvím lesního hospodáře budou o nové výsadby starat dlouhodobě. Je nutné opravovat poškozené oplocenky, sazenice ožínat, aby nezarůstaly a pravidelně je chránit repelenty před zvěří. Nadace již od svého vzniku v roce 1993 odporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. V počátcích se jednalo o programy zaměřené vyloženě na záchranu původního genofondu přímo v Jizerských horách, které byly postiženy významnou ekologickou katastrofou. Ta vedla k odlesnění více než 100 km čtverečních náhorních plošin. V současné době je situace již mnohem lepší, ale stav se vrací k normálu velice pomalu. Aktuálně Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody cílí k vyšší druhové i věkové biodiverzitě lesa a tuto snahu v posledních letech začala přenášet do lesů na Liberecku.

Tisková zpráva ke stažení