Nadace Ivana Dejmala

Grantový program Pro zdravou krajinu

Od roku 2017 máme vyhlášený nový grantový program Pro zdravou krajinu. Ten je zaměřen na podporu spolufinancování projektů převážně neziskových organizací zaměřených na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny.

Možní žadatelé

Z grantového řízení jsou vyloučeny

Cíle grantového programu?

Výše podpory

Uzávěrka žádostí

Grantové řízení probíhá bez omezení a žádosti je možné podávat celoročně. O aktuálně došlých žádostech se bude vždy rozhodovat na nejbližším zasedání správní rady.

Termín realizace

Bez omezení, uvítáme i projekty s delší časovou návazností.

Podání žádosti

Vyplněné žádosti zasílejte na email info@nadaceivanadejmala.cz ve formátu .doc, nebo .docx. Co se nevejde do formuláře, je možné uvést v samostatném popisu projektu. Uvítáme zákres a stručný popis záměru, příp. projektovou dokumentaci či žádost do programů OPŽP – pokud je vypracována. Žádost je možné doplnit o fotografie, výroční zprávy, mapy, informace o Vaší organizaci nebo další materiály – rozsah těchto příloh by však neměl překročit rozumnou míru.

Formulář žádosti o grant

Vyhlášení grantového programu

Čerpání a vyúčtování grantu

Formulář žádosti o průběžné čerpání grantu

Závěrečné vyúčtování grantu