Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022

Cíle projektu:

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních osm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 254 518 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 3,7 miliónu korun. V příštím roce hodláme v tomto projektu rozhodně pokračovat neboť vnímáme, že biodiverzita lesa je v aktuální době potřebnější než kdykoliv dříve.

V rámci tohoto projektu bylo vysazeno např.:

3 150 jedlí

57 100 buků

2 200 dubů

5 100 modřínů

Stav financování:

1 861 010 / 1 861 010 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara byly tyto sazenice objednány a dle potřeby jsou vyzvedávány ze školek. Proběhla výstavba oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Následně byli sazenice dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku.  Uspořádali jsme i několik dobrovolnických výsadeb a přes 1 500 stromků je v zemi díky několika firemním týmům, které vyrazily do lesa podpořit finanční dar i vlastní prací. Velká část prostředků musí být vynaložena na ochranu sazenic před zvěří a to buď nátěry repelenty nebo dražšími oplocenkami. Bohužel stavy zvěře v českých lesích se nedaří dlouhodobě snižovat a tak je to zatím stále nezbytná položka našeho projektu. Proto jsme se letos rozhodli této věci věnovat více a pro základní sběr dat jsme pořídili termokameru na zjišťování reálných stavů. V dalších letech bude probíhat následná péče např. formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.


Realizace celého projektu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí v letošním roce 1 793 010 Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 70 000 sazenic a náklady na jejich ochranu před zvěří. A prostředky, které se nám podaří získat nad tuto částku, využijeme v příštím roce na pokračování projektu.

Mapa výsadeb:

Tyto stromy byly vysazeny i díky grantovému programu ŠKODA stromky.