Nadace Ivana Dejmala

Historie

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody byla založena na své ustavující schůzi dne 12. 5. 1993 ještě pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, a to osmi osobami působícími v regionu a s morální podporou mezinárodně uznávaných odborníků (prof. Jan Jeník, prof. Josef Fanta) a bývalých ministrů životního prostředí (Ing. Josef Vavroušek, prof. Bedřich Moldan, Ing. Ivan Dejmal). Vlastním popudem k založení nadace byla potřeba reagovat na aktuální kritický stav lesních ekosystémů Jizerských hor, rozpadajících se pod vlivem imisní zátěže a nevhodného lesního hospodaření. 


Nadace působila jako důležitý zdroj finančních prostředků, podporující nově pojaté strategie obnovy lesních ekosystémů. V této době se nadace zaměřila především na záchranu genofondu původních populací dřevin Jizerských hor, jeho využití při obnově ekologicky stabilních lesních ekosystémů, a významně tak přispěla k formulování dnešních východisek tzv. jemného hospodaření v lesích pod imisní zátěží. V tomto prvním období naší činnosti byla zásadní významná podpora holandské nadace Prins Bernhard Fonds, Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska a několika soukromých dárců.


Zakladatelé:

Herbert Endler

Ing. Jiří Herejk

RNDr. Blažena Hušková

Ing. Jan Mertlík

Ing. Vilém Murcek

RNDr. František Pelc

JUDr. Pavel Pfajfr

Ing. Pavel Vonička

V roce 1998 se nadace transformovala podle nového legislativního rámce. Tehdy se těžiště její činnosti přesunulo k čistě grantové činnosti – příjemci grantů jsou od té doby především environmentálně zaměřené nestátní neziskové organizace v regionu. Nakonec v roce 1999 založila obecně prospěšnou Společnost pro Jizerské hory, která od ní přejala realizaci praktických opatření. Nadace se od té doby věnovala po přechodné období čistě grantové činnosti.

 

Postupně se podařilo vybudovat nadační kapitál ve výši 45 mil. Kč a výnosy z něj zajišťují nadaci dostatečnou stabilitu. Tyto prostředky byly získány v letech 2000 – 2007 z výnosů Nadačního investičního fondu a byly nadaci převedeny prostřednictvím Fondu národního majetku. Takovouto podporu získaly také další prověřené a pečlivě vybrané nadace v České republice. I díky tomu se v dalších letech podařilo vytvořit stabilní a fungující organizaci.

 

V roce 1998 získala nadace objekt na Jizerce čp. 2, který se nacházel v havarijním stavu. Od počátku bylo jasnou vizí vybudovat z něj centrum sloužící veřejnosti. To se po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2006 podařilo a od té doby zde Společnost pro Jizerské hory provozuje středisko ekologické výchovy.

Nadace prošla v roce 2004 projektem CEE Trust, díky němuž se personálně rozšířila a posílila své aktivity. V průběhu dalších let došlo k opětovným změnám zákona a nadacím se uvolnili možnosti pro realizaci i vlastních projektů, čehož nadace využívá dodnes.

 

Od roku 2010 se intenzivně věnujeme projektům financovaných prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z fondů Evropské unie. Každá koruna vložená nadací do projektu se díky dotaci vlastně až zdesetinásobila. První tři akce realizovala Společnost pro Jizerské hory a i díky zajištění nezbytného spolufinancování za strany nadace se podařilo vysadit necelých 84 tisíc sazenic původních druhů dřevin, vybudovat rybí přechod na řece Smědé a opravit 9 prvků návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách. Díky těmto třem projektům se podařilo do Jizerských hor přivést necelých 14 mil. Kč. V dalších letech nadace v těchto typech projektů pokračovala.

 

Nadace se významně zasadila o obnovu lesním porostů v Jizerských horách, podílela se na projektech napravujících vodní režim v krajině nebo dlouhodobě rozvíjela ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti. Do roku 2017 podpořila stovky menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun. Rozhodli jsme se uplatnit tyto zkušenosti i v dalších místech České republiky. S tím souviselo rozšíření účelu a obsahu aktivit i změna názvu, který nově zní Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní poslání však zůstalo stejné – podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí se zvláštním zřetelem na Jizerské hory.