Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2022

Cíle projektu:

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních osm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 254 518 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 3,7 miliónu korun.

V rámci tohoto projektu bude vysazeno např.:

4 300 jedlí

47 000 buků

10 600 dubů

5 100 modřínů

Stav financování:

1 793 010 / 1 793 010 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby budou vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Následně budou sazenice dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.


Realizace celého projektu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí v letošním roce 1 793 010 Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 70 000 sazenic a náklady na jejich ochranu před zvěří.

Mapa výsadeb:

Tyto stromy budou vysazeny i díky grantovému programu ŠKODA stromky.

Pomozte nám zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů. Děkujeme!

Další projekty: