Nadace Ivana Dejmala

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

Cíle projektu:

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních sedm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 184 418 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 2 milióny korun.

V rámci tohoto projektu bude vysazeno např.:

4 800 jedlí

19 500 buků

6 200 dubů

3 800 lip

Stav financování:

1 458 600 Kč / 1 626 091 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Podrobné informace:

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara byly tyto sazenice objednány a dle potřeby jsou aktuálně vyzvedávány ze školek. Proběhla výstavba oplocenek, které budou chránit jedle, duby a lípy před poškozením zvěří. V průběhu celého podzimu jsou sazenice dle klimatických podmínek vysazovány a v dalších letech bude probíhat následná péče např. formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.

 

Realizace celého projektu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí v letošním roce 1 894 465,- Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 70 000 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši 1 628 065,- Kč.

Pomozte nám zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů. Děkujeme!

Další projekty: