Nadace Ivana Dejmala

Záchrana Sedmihorských mokřadů

Cíle projektu:

Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy je území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních trubek a příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka se v dohledné době přírodní stav nenavrátí. Naším cílem je ochrana přirozeného vodního režimu krajiny a zachování mokřadů jako cenného ekosystému – voda je to nejcennější, co v přírodě máme.

Stav financování:

195 337 Kč / 368 160 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Projekt realizuje:

Podrobné informace:

Navazujeme na loni úspěšně zahájený projekt záchrany Sedmihorských mokřadů. Jedná se o cenné území, kterému chceme vrátit jeho přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků (například ohroženého jeřába popelavého). V loňském roce se podařilo realizátorům ze ZO ČSOP Bukovina a Společnosti pro Jizerské hory vyjednat s vlastníky pozemků, kterých je přes 30, souhlasy s realizací projektu či jejich odkupu. V letošním roce budeme pracovat na tvorbě projektové dokumentace a žádosti o dotaci z evropských fondů.


K nápravě území bude vybudováno 14 tůní, které zajistí vyšší retenční schopnosti krajiny. Ta se v posledních letech ukazuje jako čím dál potřebnější nejen při dlouhotrvajícím suchu, ale i během přívalových dešťů. Chceme zajistit, aby Sedmihorské mokřady byly skutečně hodnotné v celé své rozloze, dávaly okolní krajině vláhu a byly tak přínosem pro nás pro všechny. Abychom toho docílili, budou vykopány či přerušeny odvodňovací trubky a zahrazeny meliorační příkopy. Tůně budou mělké a vhodně tvarované, aby zapadly do místní krajiny. Vysázeny budou nové dřeviny a časem bude doplněna i drobná návštěvnická infrastruktura včetně ptačí pozorovatelny. Celá lokalita se tak stane pestrým a přirozeným biotopem pro další druhy živočichů, ale zároveň zde budeme moci ukázat veřejnosti, proč je dobré takováto místa chránit.


Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí cca 3,2 miliónů korun a počítáme s tím, že větší část bude hrazena z dotace. V loňském roce bylo vynaloženo necelých 150 tisíc korun na získání souhlasů vlastníků pozemků či jejich výkup a v letošním roce chceme pokračovat tvorbou projektové dokumentace, získáním potřebných povolení a podáním žádosti o dotaci. Na tyto kroky bude potřeba vynaložit 218 800,- Kč. S žádostí o dar se obracíme na vícero subjektů a věříme, že se nám potřebné prostředky podaří sehnat. I dar v řádu tisíci korun je pro nás velice cenný a našemu snažení velmi pomůže.