Nadace Ivana Dejmala

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Cíle projektu:

Cílem projektu je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích. Projekt, který realizuje Jizersko-ještědský horský spolek, pomáhá přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Dojde k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudováním 60 přehrážek se podaří obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době ohrožena vysycháním.

V rámci tohoto projektu bude vysazeno např.:

14 100 sazenic

60 přehrážek

Stav financování:

613 438 Kč / 613 438 Kč

0%

Podrobnější popis projektu ke stažení:

Projekt realizuje:

Podrobné informace:

Jizerské smrčiny je cenná lokalita v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického pohledu má lokalita význam především jako podstatná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků.


Současný nepříznivý stav lokality je výsledkem dlouhého období pěstování stejnověkých převážně smrkových monokulturních lesních porostů, které podlehly v minulém období kalamitě. Narušená ekologická stabilita lesů Jizerských hor je kromě extrémních imisně ekologických vlivů i důsledkem nevhodné druhové skladby lesních porostů založených v minulosti a mnohdy i nepřiměřených způsobů hospodaření v nich.


Projekt bude realizován v letech 2019–2021 a je zaměřen na zvýšení druhové i věkové rozmanitosti lesních porostů v samém srdci Jizerských hor a zlepšení retenční schopnosti místních rašeliništích. Počítá s výřezem nepůvodních dřevin a kosodřevin a naopak výsadbou geneticky původních smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin včetně ochrany proti poškození spárkatou zvěří. Další část projektu se zaměřuje na nápravu vodního režimu. Konkrétně zmírněním negativních účinků rychlého odtoku vody z vrchoviště formou vybudování dřevěných přehrážek v dřívějších melioračních příkopech. V loňském roce bylo vybudováno 20 funkčních přehrážek a vysázeno 4 350 smrků, jeřábů a javorů a v letošním roce budou práce pokračovat.


Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Budeme velice rádi, pokud pokračování obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny podpoříte i vy. Celkový rozpočet projektu je 2,6 miliónů korun a Jizersko-ještědskému horskému spolku, který bude realizátorem celé akce, se na něj podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši cca 2 mil. korun. Naše nadace se zavázala uhradit nezbytné spolufinancování ve výši 613 438,- Kč a byli bychom velice vděčni, pokud byste nám s financováním projektu pomohli.

Pomozte Jizerským smrčinám vrátit jejich původní podobu. Děkujeme!

Další projekty: