Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2019

Projekt Zvýšení stability lesních porostů v roce 2019

Cílem projektu Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019, bylo vysadit na předem vytipovaných pozemcích 8 obcí přes 22 tisíc sazenic buků, dubů, jedlí a modřínů. Vše se podařilo a projekt pomohl posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Dalším a velmi významným efektem takovýchto lesů je i lepší zadržování vody v krajině.

                                         

    4 662 jedlí        10 456 buků       1 100 modřínů     6 100 dubů

Projekt funguje již pátým rokem a díky němu je v zemi přes 80 tisíc nových sazenic. Garantem odbornosti a hlavním realizátorem celé akce je lesní hospodář Jan Duda. Již koncem předchozího roku byly vybrány vhodné pozemky a rezervován sadební materiál. Na jaře a v létě bylo vybudováno 2,4 km oplocenek, které budoucí výsadbu chrání před přemnoženou spárkatou zvěří. Na podzim pak bylo vysázeno 4 662 jedlí, 10 456 buků, 6 100 dubů a 1 100 modřínů. Výrazně se tak navýšila biodiverzita lesa, která poskytuje větší odolnost před hmyzími, větrnými a dalšími kalamitami, které jej mohou v budoucnu postihnout. Průběžně docházelo k ožínání nových sazenic a přípravě dalších ploch na výsadbu. Ještě před zimou byly stromky mimo oplocenky ošetřeny repelenty, aby nedocházelo k jejich okusu zvěří. Celkové náklady na projekt byly více jak 733 tisíc korun a i díky Vašemu daru na něj naše nadace mohla vynaložit 486 655,- Kč, zbývající prostředky šly z rozpočtů samotných obcí. Projekt se tak podařilo v letošním roce úspěšně realizovat a již připravujeme jeho pokračování v dalším roce. Bez pomoci našich dárců by to však nebylo možné a velmi si toho vážím.

Fotografie z realizace projektu v roce 2019