Projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2019

Projekt Záchrany Sedmihorských mokřadů v roce 2019

Cílem projektu Záchrana Sedmihorských mokřadů, je vrátit cennému území jeho přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků (například ohroženého jeřába popelavého). Připomeňme si, že toto jedinečné území se nachází mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj a v minulosti bylo poškozeno činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy je území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka se v dohledné době přírodní stav nenavrátí.

                                                     
23 souhlasů s majiteli pozemků                 projektová dokumentace

Realizátorem je Český svaz ochránců přírody, ZO Bukovina a Společnost pro Jizerské hory. Samotný ČSOP věnoval ze svých zdrojů 60 tisíc korun a prostředky na výkupy sedmi pozemků. Naše nadace v roce 2019 poskytla 89 360,- Kč a i díky tomu se podařilo prakticky po celoročních jednáních domluvit se všemi 23 majiteli pozemků souhlasy s realizací projektu. Nakonec byla zvolena forma souhlasů z důvodů vstřícnějšího přístupu oproti záměru všechny pozemky vykupovat. Čeká se ještě na převod jednoho pozemku na Agenturu ochrany přírody a krajiny a projekt budeme moci posunout do další fáze. Zároveň probíhala řada jednání s orgány ochrany přírody i všemi dotčenými osobami tak, aby v závěru roku mohla vzniknout prakticky finální podoba projektové dokumentace. Nyní podáme žádost o koordinované stanovisko úřadů a věříme, že následně již nebude nic bránit získání stavebního povolení. Žádost o podporu projektu z fondů EU vypracujeme a podáme v příštím roce a shánět budeme i prostředky na nezbytné spolufinancování, úhradu projektové dokumentace a další nutné činnosti s celým projektem spojené. Bez pomoci našich dárců by to však nebylo možné a velmi si jejich podpory vážím.