Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2019

Projekt Obnovy EVL Jizerské smrčiny v roce 2019

Cílem projektu Obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržováním vody v místních cenných rašeliništích. Projekt pomáhá unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Dojde zde k výsadbám více jak 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudování 60 přehrážek pomůžeme obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době ohrožena vysycháním.

                         
4 350 sazenic                20  přehrážek

Realizátorem je Jizersko-ještědský horský spolek, kterému se podařilo získat dotaci z fondů EU ve výši cca 2 mil. korun a naše nadace se zavázala poskytnout nezbytné spolufinancování ve výši 358 752,- Kč. I díky našim dárcům se podařilo velkou část této sumy v letošním roce získat a projekt se tak začal koncem léta úspěšně realizovat. Vysázeno bylo 3,2 tisíce smrků ztepilých, 900 jeřábů ptačích a 250 javorů klenů, celkem tedy 4 350 sazenic geneticky původních stromů. Z důvodu ochrany před přemnoženou spárkatou zvěří muselo být vybudováno 640 m oplocenek, které novou výsadbu chrání a ostatní sazenice v celkovém počtu 3,2 tisíce kusů byly před okusem ošetřeny repelenty. Podařilo se též vybudovat 20 dřevěných přehrážek, které již úspěšně plní svou funkci. Práce budou pokračovat i v příštím roce, jen co to místní a klimatické podmínky dovolí a vše by mělo být dokončeno v roce 2021. Bez Vaší pomoci by to však nebylo možné a velmi si toho vážím.