Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2021

V rámci tohoto projektu bude vysazeno např.

                                         

   6 800 jedlí        44 610 buků         7 175 dubů      5 700 lip

Stav financování

853 520 Kč / 1 626 091 Kč
52%

Cíle projektu

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních sedm let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 184 418 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 2 milióny korun.

Podrobné informace

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby budou vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba oplocenek, které budou chránit jedle, duby a lípy před poškozením zvěří. Následně budou sazenice dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.

Realizace celého projektu výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu činí v letošním roce 1 894 465,- Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 70 000 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši 1 628 065,- Kč.

Podrobnější popis projektu ke stažení

Další projekty