Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

                                         

    3 150 jedlí        15 800 buků         300 modřínů      2 100 dubů

Stav financování

382 175 Kč / 493 142 Kč
78%

Cíle projektu

Projekt má za cíl výsadbu převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních šest let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 163 068 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 1,5 miliónů korun. V naší snaze hodláme pokračovat i letos.

Podrobné informace

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškození zvěří. Následně budou sazenice dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.

Realizace celého projektu je závislá na prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Obracíme se na Vás s žádostí o finanční podporu na jeho pokračování. Celkový rozpočet projektu činí 622 125,- Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu 21 350 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši
493 117,- Kč. Byli bychom velice vděčni, pokud byste nám s financováním projektu pomohli. S žádostí o dar se obracíme na vícero subjektů a věříme, že se nám na realizaci projektu podaří potřebné prostředky sehnat.

Podrobnější popis projektu ke stažení

Další projekty