Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2020

V rámci tohoto projektu bylo úspěšně vysazeno

                                         

    3 150 jedlí        15 800 buků         300 modřínů      2 100 dubů

Stav financování

493 142 Kč / 493 142 Kč
100%

Cíle projektu

Cílem projektu byla výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu byla i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních šest let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 163 068 nových sazenic, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 1,5 miliónů korun.

Podrobné informace

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní i církevní lesy a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Proběhlo vytipování pozemků vhodných pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby vyzvednuty ze školek. Proběhla výstavba oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškození zvěří. Během podzimu byly vysázeny všechny sazenice a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či opravou oplocenek.

Realizace celého projektu proběhla i díky podpoře našich dárců. Celkový rozpočet projektu činil 622 125,- Kč, z čehož naše nadace uhradila nákup i výsadbu 21 350 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří v celkové výši 493 117,- Kč.

Podrobnější popis projektu ke stažení

Další projekty