Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018

Tento projekt byl úspěšně dokončen

Stav financování

384.421 Kč / 384.421 Kč
100%

Cíle projektu

Na pozemcích 10 obcí byly vytipovány vhodné lokality, kde bude vysázeno přes třináct tisíc sazenic jedlí. Projekt pomůže posílit druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci.

Podrobné informace

Projekt zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2018 navazuje na dříve zrealizované výsadby 127 350 sazenic buků, dubů a jedlí v Jizerských horách a na Liberecku. Takové dřeviny zvyšují biodiverzitu neboli druhovou skladbu lesa, ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. S odborným lesním hospodářem jsme připravili projekt na výsadbu dalších 13 400 mladých stromků. Bude se jednat převážně o tzv. podsadby s cílem bohatě strukturovaných lesů. Takové lesy jsou odolnější zejména proti poškození větrem. Tyto dřeviny (zvláště jedle) vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. Zde jsme se domluvili s obcemi, na jejichž pozemcích se bude výsadba provádět, že část těchto nákladů uhradí ze svých rozpočtů. Bez finančního příspěvku na samotné sazenice, jejich výsadby a ochrany by však celý projekt byl jen velice obtížně realizovatelný. Celkové náklady na nákup i výsadbu 13 400 sazenic a část nákladů na jejich ochranu před zvěří činí 384 421,- Kč. Samotné obce pak přispějí částkou 302 729,- Kč a uhradí tak část nezbytných nákladů na jejich ochranu nových stromků. V dalších letech budou obce hradit následnou péči a zajistí tak dlouhodobou udržitelnost projektu.

Podrobnější popis projektu ke stažení

Další projekty