Podpora ekologické výchovy v roce 2019

Podpora ekologické výchovy v roce 2019

Cílem projektu Ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji, je podpora nejmladší generace se snahou ji vést k udržitelnému a kladnému vztahu k přírodě a krajině, kde žijí. Zaměřujeme se převážně na projekty, které děti realizují venku v přírodě. Tam mohou své teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích, uplatnit v praxi. Aktivity v terénu považujeme za důležité a převážná část projektů se zaměřuje na výzkumné práce, pozorování živočichů a rostlin, péči o přírodní zajímavosti, poznávání ekosystému lesa nebo analýzu a hledání řešení regionálních problémů. Snažíme se podpořit samostatnou aktivitu dětí, vítáme projekty, které zapojují více subjektů jako jsou například rodiče či veřejnost a zohledňujeme i akce s delší časovou návazností.

V letošním roce jsme vyhlásili již sedmnáctý ročník a přihlásilo se nám 26 projektů, ze kterých vybíral poradní sbor složený z odborníků na ekologickou výchovu ty nejlepší. Po pečlivém zvážení doporučil 12 z nich a správní rada následně schválila podporu v celkové výši 151 548,- Kč. V průběhu celého roku byly projekty postupně realizovány. Můžeme konstatovat, že všechny dopadly úspěšně a zkontrolovali jsme, že prostředky byly vynaloženy efektivně.

                      
151 548 Kč                12  projektů

I díky našim dárcům byla realizována celá řada aktivit dětí a mládeže zaměřená a ekologickou výchovu. Podařilo se například uspořádat několik poznávacích pobytů přímo v Jizerských horách, proběhly výzkumné projekty zaměřené na poznávání přírody a nezbytnosti její ochrany. Pomohli jsme i školám s vybudováním edukativních prvků na školních zahradách nebo zakoupením pomůcek na její zkoumání dětmi. Zajímavé byly též aktivity zaměřené na práci školních kolektivů v terénu, kdy se účastnily výsadby stromů nebo se celoročně zapojovaly do praktické ochrany přírody. Bez pomoci našich dárců by to však nebylo možné a velmi si toho vážím.

Fotografie z vybraných projektů realizovaných v roce 2019