Naděje pro mokřady u Sedmihorek – revitalizace do nich vrátí vodu a s ní život

Naděje pro mokřady u Sedmihorek – revitalizace do nich vrátí vodu a s ní život

Mezi obcemi Turnov-Pelešany a Karlovice-Sedmihorky v CHKO Český ráj se nachází jedinečné území Sedmihorských mokřadů, které byly v minulosti poškozeny činností člověka necitlivým odvodňováním. Na jejich záchraně se domluvily ekologicky zaměřené organizace a postarají se o to, aby se jim vrátila přirozená funkce zadržovaní vody v krajině. V letošním roce získávají souhlasy majitelů pozemků s realizací projektu revitalizace celého území, ke které by rády přistoupily v dalších letech. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin a živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků, například ohroženého jeřába popelavého, slavíka modráčka nebo bekasiny otavní.

Za posledních několik desítek let mokřady zůstaly na pospas přírodě a vzniklo tu přírodně velice hodnotné území. Je to ráj ptáků. Vyskytují se tu dokonce i impozantní jeřábi popelaví,“ představuje lokalitu Vojtěch Šťastný z pozemkového spolku Sedmihorské mokřady, který se dlouhodobě věnuje výzkumu a ochraně území. Ačkoliv lokalita hostí větší počet druhů vzácných živočichů, převažující část území vlivem melioračních prací z 60. a 70. let ztratila svůj přírozený charakter. Smysluplné hospodářské využití této plochy kvůli přetrvávajícímu podmáčení není možné, a proto je moudrým krokem dát právě zde kvalitnímu přírodnímu prostředí přednost.

Přístup lidí k nakládaní s vodou v krajině se za poslední roky mění. Dřívější snahy odvést vodu co nejrychleji pryč, se jasně ukazují jako nevhodné. V plné síle to ukázala nedávná suchá léta, kdy voda v krajině citelně chyběla a stále ještě chybí. Nedostatečná retenční schopnost půdy se zase projevuje během přívalových dešťů, kdy se voda nemá kam vsakovat a pustoší rozsáhlá území. „Naším dlouhodobým cílem je náprava vodního režimu krajiny, k čemuž patří podpora a zachování mokřadů jako klíčových ekosystémů v krajině a vytváření tůní jako cenných biotopů vzácných živočichů a rostlin. Voda je totiž to nejcennější, co v přírodě máme. Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů pomůže území opětovně plnit své životadárné funkce a zadržovat vodu v krajině,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která nyní projekt z části hradí a bude zajišťovat i spolufinancování v případě získání uvažované dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Pro navrácení přirozených funkcí, které zdravý mokřad člověku a krajině poskytuje, vyžaduje území Sedmihorských mokřadů opětovný zásah ze strany člověka. „Sedmihorské mokřady jsou hodnotnou a perspektivní mokřadní lokalitou,“ říká Jan Květ, uznávaný vědec a specialista na mokřady z Třeboně, s tím, že revitalizace tohoto území si podle něho zaslouží co největší podporu. Zadržováním vody v krajině se dlouhodobě zabývá i Agentura ochrany přírody a krajiny, která CHKO Český ráj spravuje a na projekt odborně dohlíží. „Je to pro nás důležité téma, kterému věnujeme náležitou pozornost. Vítám tedy každý projekt, který rozumné nakládání s vodou v krajině řeší a jsem rád, že jsme u jeho příprav byli hned od počátku,“ říká Jiří Hušek, ředitel územního pracoviště AOPK ČR.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody se na obdobné projekty v posledních letech intenzivně soustředí. „Podstatná je právě struktura naší krajiny, aby voda hned neodtekla. V posledních letech jsme podpořili několik projektů na obnovu a údržbu mokřadů. Ty fungují jako houba, když prší a vody je dost, tak ji nasají a zadrží. V období beze srážek vodu pomalu uvolňují a jsou významným prvkem pro uchování biodiverzity ohrožených druhů rostlin a živočichů, které vlhké prostředí potřebují k životu,“ doplnil František Pelc, předseda správní rady nadace.

Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů začal letos na jaře a potrvá několik let. První fáze spočívá ve výkupu dotčených pozemků pozemkovým spolkem, případně alespoň získání souhlasů vlastníků s realizací projektu. Vzhledem k roztříštěné vlastnické struktuře bude tento úkol časově náročný, ale zcela nezbytný pro zachování trvalé ochrany této lokality. „Za poslední dva měsíce jsme obeslali všechny dohledatelné majitele pozemků a s naprostou většinou jsem se již osobně sešel. Mile mě překvapilo, že většina majitelů s revitalizací souhlasí a projekt chápou tak, že jeho uskutečnění místu výrazně prospěje. Věříme v pokračující přízeň vlastníků pozemků a v podporu dotčených státních subjektů včetně obcí při dalších krocích přípravy projektu,“ přibližuje aktuální situaci Šťastný.

V projektu na revitalizaci Sedmihorských mokřadů se pak počítá se zahrazením odvodňovacích příkopů, vybudováním soustavy tůní a mokřin, průřezem a drobnou dosadbou vhodných dřevin. Dále pak s vybudováním ptačí pozorovatelny a informační tabule pro návštěvníky mokřadů. Odhadovaná výše všech nákladů činí zhruba 8 miliónů korun.

Chceme zajistit, aby Sedmihorské mokřady byly skutečně hodnotné v celé své rozloze, dávaly okolní krajině vláhu a byly tak přínosem pro nás všechny. Jen co budeme mít souhlasy majitelů pozemků s projektem a bude zpracována projektová dokumentace, podáme žádost do Operačního programu Životní prostředí a do několika let bychom Sedmihorské mokřady rádi vrátili přírodě. V projektu však počítáme i s tím, že pohled na ně zprostředkujeme citlivým způsobem i veřejnosti,“ říká Kateřina Bednářová, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, jež bude žadatelem o evropskou dotaci.

Pokud byste na záchranu Sedmihorských mokřadů chtěli přispět, můžete tak učinit na stránkách nadace – www.nadaceivanadejmala.cz. Ta se obrací i na místní firmy a věří, že se jí peníze podaří sehnat. „Každý dar je pro nás cenný a mnohokrát děkuji všem, kdo se rozhodnou nám v naší snaze pomoci,“ uzavírá Petrovský.

 


Tisková zpráva