Do Jizerských hor vysadí tisíce původních stromků a pomohou místním rašeliništím

Do Jizerských hor vysadí tisíce původních stromků a pomohou místním rašeliništím

Do Jizerských hor vracejí geneticky původní dřeviny a zachraňují místní rašeliniště. To jsou hlavní cíle projektu s názvem Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, na kterém spolupracuje Jizersko-ještědský horský spolek a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. V průběhu tří let bude vysázeno 14 100 sazenic smrků ztepilých, jedlí i listnatých dřevin a vybuduje se 60 přehrážek, které zmírní negativní účinky rychlého odtoku vody.

Jizerské smrčiny je cenná lokalita v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického pohledu má lokalita význam především jako významná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků. „Současný nepříznivý stav je výsledkem dlouhého období pěstování stejnověkých monokulturních lesních porostů, které podlehly v minulém období kalamitě. Narušená ekologická stabilita lesů Jizerských hor je kromě extrémních imisně ekologických vlivů i důsledkem nevhodné druhové skladby lesních porostů založených v minulosti převážně na monokulturách smrku a mnohdy i nepřiměřených způsobů hospodaření v nich,“ vysvětluje Ondřej Petrovský, ředitel nadace, která se zavázala poskytnout více jak 350 tisíc korun na nezbytné spolufinancování projektu.

Přes 2 milióny korun se povedlo získat z evropských fondů Jizersko-ještědskému horskému spolku, který je hlavním realizátorem celé akce. „Pečlivá příprava a plánování probíhalo v předchozích letech a letos jsme zahájili práce na samotném projektu. Na podzim jsme vyřezali na více jak dvou a půl hektarech takzvané náhradní dřeviny a vysadili jsme více jak 4,3 tisíce sazenic geneticky původních stromků. Zároveň jsme všechny museli ochránit před přemnoženou zvěří ať už výstavbou 640 metrů oplocenek nebo nátěrem repelenty. Stihli jsme též vybudovat 20 dřevěných přehrážek v melioračních příkopech, které se v cenné lokalitě nacházejí,“ popisuje současné práce Leoš Vašina z Jizersko-ještědského horského spolku.

 Obě organizace spolupracují na obdobných projektech již poněkolikáté. „Jedná se o akci Jizersko-ještědského horského spolku, který jsme se rozhodli v plné výši spolufinancovat. Máme s tímto typem opatření dobré zkušenosti již ze záchrany rašeliniště na Nové louce a vzhledem k tomu, že výsadby druhově rozmanitých lesních porostů i práce na zadržování vody v krajině jsou naší prioritou, byla to jasná volba,“ vysvětluje Petrovský. Peníze na spolufinancování shání nadace od místních firem i prodejem kalendářů Zaostřeno na Jizerky 2020. V příštím roce budou práce, které zajišťuje včetně sazenic společnost Dendria, pokračovat a s dokončením se počítá v roce 2021.

Rašeliniště mají v krajině jedinečnou a nezastupitelnou roli, jako zásobárna vody. V deštivých obdobích dokáží zadržovat obrovské množství vody a v obdobích sucha se tak stávají významným zdrojem vláhy. „Se záchranou rašelinišť v Jizerských horách jsme začali již před více jak deseti lety a za tu dobu jsme vybudovali stovky dřevěných přehrážek, které dokáží zachytit vodu v místech, kam přirozeně patří. Obdobné projekty se nám povedly například v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky nebo na Klugeho louce. Se spolkem a mnoha dobrovolníky také hory pravidelně každým rokem uklízíme a pro turisty opravujeme návštěvnickou infrastrukturu. V posledních letech se však stále více věnujeme palčivému problému vysychání rašelinišť, protože to jsou unikátní lokality, ke kterým se lidé v minulosti nechovali příliš ohleduplně. Napravujeme tyto chyby v jejich odvodňování a vracíme jim jejich přirozenou funkci,“ doplňuje Vašina.

 


Tisková zpráva