Ze zanedbané lokality vznikne „Novoborská Amazonie“

Ze zanedbané lokality vznikne „Novoborská Amazonie“

V samém sousedství oblíbeného koupaliště v Novém Boru leží léta opuštěná a zanedbaná lokalita v údolí říčky Šporky. Na první pohled nevzhledné místo skrývá unikátní přírodní i rekreační potenciál, který jsme se jako nadace rozhodli podpořit. Společnost přátel přírody – Čmelák zde do několika let vybuduje soustavu mělkých tůní, které poskytnou útočiště pro řadu na vodu navázaných živočichů. Zároveň se díky tomu zvýší potenciál pro zadržování vody v lokalitě, což je dnes více než důležité. Zlepší se i průchodnost územím, kdy budou vybudovány povalkové chodníky a dřevěná mola. V druhé části dojde ke zřízení odpočinkové zóny, kde bude dobudována návštěvnická infrastruktura tak, aby se pro lidi stala vyhledávanou lokalitou. Celkové náklady byly vyčísleny na 3,6 milionů korun a většina by měla být hrazena z fondů EU, nadace přispěje na spolufinancování projektu.

Citlivá práce s vodou v krajině je naší dlouhodobou prioritou. Pracujeme a podílíme se na projektech, které pomáhají přírodě blízkými opatřeními zadržovat vodu v krajině. Druhým naším klíčovým tématem je zvyšování druhové i věkové rozmanitosti lesa a oba tyto cíle projekt Novoborské Amazonie naplno splňuje. Navíc ještě poskytne místním unikátní rekreační oblast, kde můžou trávit volný čas,“ vysvětluje zájem ředitel nadace Ondřej Petrovský. Cílem projektu je vytvoření přírodního mokřadního parku s významnou přírodní a estetickou hodnotou. Výsledná podoba revitalizace by měla mít výjimečný osvětově-rekreační a ekovýchovný potenciál, který bude uskutečňován prostřednictvím naučných prvků i terénních výukových programů, se kterými má organizace Čmelák dlouholeté zkušenosti. Projekt může sloužit jako příklad přeměny zanedbaných příměstských ploch v mokřadní park, který bude útočištěm pro chráněné druhy rostlin a živočichů a zároveň bude sloužit lidem jako dostupné místo pro každodenní rekreaci a relaxaci. Dále bude ukázkou, jak pomáhat při zadržování vody v krajině a v neposlední řadě přispěje k vyrovnávání teplotních rozdílů. Jedná se o lokalitu blízko centra města, špatně průchodnou, čistě subjektivně s místy, která připomínají tropický prales. Zde vznikla inspirace na název Novoborská Amazonie, se kterým Čmelák už několik let pracuje a místní ho přijali za svůj.

Mokřady dnes patří k nejohroženějším a zároveň i ekologicky nejcennějším ekosystémům na světě. O významu mokřadů na jedné straně a jejich kritickém ohrožení na straně druhé svědčí i mezinárodní Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů. Jde o přechodné prostředí s nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší. Mokřady jsou domovem pro mnoho živočišných a rostlinných druhů, které ke svému životu vyžadují prostředí nasycené vodou. Nepotřebuje je jen příroda, ale i lidé. Mokřady nám poskytují důležité ekosystémové služby jako je například produkce kyslíku, zásobárna vody, zmírňují povodňové vlnu či mají klimatizační účinek. „V minulém století se zaváděním kolektivní zemědělské velkovýroby docházelo k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. Na mokřady se pohlíželo jako na neužitečné plochy, které je nutné z krajiny odstranit. To se naštěstí v posledních letech mění a přístup lidí se v tomto zlepšuje. Mokřad si můžete představit pro zjednodušení jakou houbu, která v době dešťů nasaje ohromné množství vody, která by se jinak bez užitku valila korytem a v horším případě způsobovala škody na majetku. Naopak v době sucha vodu postupně uvolňuje a poskytuje cennou vláhu nejen ve svém okolí,“ vysvětluje Petrovský

V loňském roce proběhlo geodetické zaměření lokality, uskutečnila se řada jednání s vlastníky a správci pozemků, projektantem a samozřejmě s místními obyvateli. Základní vize projektu je hotová na v letošním roce budou jednání pokračovat tak, aby bylo možné připravit komplexní projekt na obnovu cenného území. Následně podá Čmelák žádost do Operačního programu životního prostředí. Prostředky na částečné spolufinancování shání Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a dotaci už poskytl i Liberecký kraj. „Jsem přesvědčen, že podpořit tento projekt dává smysl a věřím, že se nám u našich dárců povede získat dostatek prostředků na spolufinancování. Nejen z ekologického hlediska jde o významný projekt a věřím, že se ho podaří úspěšně zrealizovat. Čmelák má za sebou krom řady dalších skvělých akcí i kompletní obnovu lokality mokřadů u Jablonného. Je zde tedy záruka, že revitalizace bude provedena kvalitně a už se osobně těším na výsledek,“ uzavírá Petrovský.


Tisková zpráva