Nadace podpoří ekologickou výchovu dětí

Nadace podpoří ekologickou výchovu dětí

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podporuje již sedmnáct let ekologickou výchovu dětí a nejinak tomu bude i v příštím roce. Aktuálně totiž vyhlásila další ročník grantového programu, který má za cíl povzbudit učitele a vedoucí dětských organizací k většímu zapojení se ekologicko-výchovných aktivit. O podporu se mohou školy a organizace pracující s mládeží hlásit až do konce ledna příštího roku. Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí.Jsem přesvědčen, že kladný vztah k životnímu prostředí je nezbytnou součástí její ochrany a prostředky věnované na vzdělávání dětí v této věci se přírodě mnohonásobně vrátí. Je řada učitelů, kteří by tato témata ráda zapojila do výuky, ale školám chybí peníze na nákup pomůcek a s tím bychom jim rádi pomohli,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Mezi podporované aktivity patří realizace praktických ekologických výukových projektů pro cílovou skupinu, což jsou žáci mateřských, základních i středních škol z Libereckého kraje a organizované skupiny dětí v odpovídajícím věku. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, čímž je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně. Důraz je vždy kladen na samostatnou aktivitu dětí. „Nadace preferuje vlastní projekty a nepodporuje pouhý nákup služeb, jako jsou různé hotové kurzy, často již jednou dotované. Vítáme zejména projekty zapojující jak žáky a pedagogy, tak i rodiče nebo veřejnost. Vítáme též projekty s delší časovou návazností,“ doplňuje Petrovský.

Další podrobnosti i samotný formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz. Na úspěšné projekty má nadace vyčleněno přibližně 150 tisíc korun. „Nerozdělujeme žádné vysoké částky, ale snažíme se vybírat ty nejkvalitnější projekty, které budou mít co nejvyšší dopad. Zároveň se snažíme minimalizovat administrativní zátěž na školy i školky a ulehčit jim tak náročné papírování. Žádost je tedy opravdu jednoduchá, není potřeba ji podepisovat ani vybavovat řadou jinde požadovaných příloh a stačí ji zaslat emailem,“ vysvětluje Petrovský. Po ukončení projektu předloží úspěšný žadatel stručnou závěrečnou zprávu s popisem realizovaných činností včetně fotodokumentace. Nezbytnou součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dodáním kopií prvotních dokladů a uvedení jejich soupisu v jednoduché tabulce, která je ke stažení na internetových stránkách nadace.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje grantový program pravidelně již od roku 2003 a doposavad bylo podpořeno 208 projektů celkovou částkou 2 673 557 korun.


Tisková zpráva

 


Vyhlášení grantového programu

 


Formulář žádosti